Allt färre barn smittas med hiv

Den internationella aidsdagen initierades av FN 1988. Temat för åren 2011 – 2015 är “Getting to Zero”. Målet är noll nya infektioner, noll diskriminering och noll aidsrelaterade dödsfall. I dag lever 35 miljoner människor i världen med hiv eller aids.

Omkring 2.3 miljoner människor smittades med hiv under 2012, vilket är den lägsta siffran sedan mitten och slutet av 1990-talet, då omkring 3,5 miljoner smittades varje år. Störst minskning kan ses bland barn. Under förra året beräknas 260 000 barn ha smittats, vilket innebär en minskning med 52 procent jämfört med 2001.

Däremot kan en ökning av antalet smittade individer ses I Östeuropa och Centralasien med 13 procent sedan 2006, rapporterar UNAIDS. Och i Mellanöstern och Nordafrika har antalet smittade dubblerats sedan 2001.
Dödsfallen i aids har minskat med 30 procent sedan toppen 2005, till följd av att allt fler får tillgång till bromsmediciner.

Insatser för hälsa är en viktig del i PMU:s arbete och det finns många projekt där information om hiv och aids sprids och stöd ges till personer som är hivsmittade eller sjuka i aids.Att bidra till deras möjlighet till försörjning är ett sätt att stärka hivsmittade personer och deras familjer.

I Zimbabwe har PMU:s samarbetspartner till exempel startat supportgrupper där människor som lever med hiv eller aids tillsammans driver inkomstgenererande verksamhet. Inkomsten delas mellan gruppens medlemmar och även individer som insjuknat i aids försörjs genom den vinst som genereras. Liknande former av stöd finns också i andra länder i Afrika, exempelvis Burkina Faso.

Ukraina är ett av de länder där drogmissbruket ökar och hivepidmin är en stor utmaning. PMU stöder där bland annat CRCA:s (Christian Rehabilitation Centres Association) arbete med att sprida information till ungdomar, föräldrar och lärare om drogmissbruk, hiv och aids.

I Delhis slum pågår, tillsammans med The Full Gospel Trust of India, ett hiv/aidsprojekt som nu är inne i sin tredje fas.

– Antalet smittade minskar, men det finns fortfarande ett stigma kring denna fråga i samhället. Människor vågar inte vara öppna och de som är smittade väljer att inte berätta det, säger Satyajit Sen, projektledare.

En nyckel till att nå ut är att rikta sig till kvinnor, berättar han.

– Nu har de börjat tala om detta, och tar med sig allt fler andra kvinnor till de möten som hålls. Och genom dem så sker det en förändring också hos männen.

Ett viktigt redskap är radioprogram där man berättar om hiv och olika relationsfrågor.

– Vi får stor respons från lyssnarna. Det kan komma in 500-600 sms efter ett inslag, säger Satyajit Sen. Vi når också ut genom drama på gatorna, där vi uppmanar människor att gå och hiv-testa sig, och kan se att allt fler gör det.

Han berättar att unga människor i samhället är mer öppna för det budskap som förmedlas, framförallt flickor. När olika frågor om hur de ska få en bättre framtid lyfts, så blir insatserna mer effektiva.

Läs mer om kampen mot hiv och aids i världen här