Antal länder minskas kraftigt för PMU

Efter att ha bearbetat frågan i närmare två år, fattade styrgruppen för Pingst Internationell den 4 februari beslut om att föreslå Pingst Fria Församlingar i Samverkans styrelse att begränsa antalet länder som PMU InterLife ska förmedla Sida-bidrag till. Mötet fattade ett enhälligt beslut om detta och vid mötet var representanter från alla regionråd närvarande. Pingst styrelse beslutade i söndags vid sitt styrelsemöte att bekräfta styrgruppens beslut.

Processen initierades vid rådslaget 2008 där frågan diskuterades och lämnades över till styrgruppen för beredning och beslut. Regionråden har gjort en analys för att kunna ha ett så bra underlag som möjligt.

PMU InterLife arbetar tillsammans med Pingstförsamlingarna i 63 länder och det anser Sida är för många länder. Enligt dem saknas kapacitet att följa upp allt på ett grundligt sätt.
-Vi delar Sidas uppfattning om att länderna varit för många. Slagkraften ökar om vi gör större insatser i färre länder. Varje land där vi arbetar med Sida-medel kräver en arbetsinsats från vårt håll, säger Lars Anderås, ledare för Pingst Internationell.

– Strategier måste utformas, resor måste göras, vi måste stå i tät kontakt med vår partner och så vidare. Om vi begränsar oss till färre länder kan vi bli bättre på uppföljning och i ett tidigare stadium komma eventuella problem på spåret, förklarar Lars.

-Att begränsa antalet länder där pingströrelsen driver utvecklingsprojekt är dock en svår och smärtsam process i en folkrörelse. Samtal om kriterier för denna urvalsprocess har pågått i mer än två år, säger Lars.
Beslutet blev att fortsätta arbetet i 32 länder. Fyra länder är under fortsatt utredning och i 27 länder kommer stödet att avvecklas. Stödet kommer i vissa länder att avvecklas under innevarande år och för andra under nästa ansökningsperiod 2011 Ä 2014.

Valet av länder gjordes utifrån uppsatta kriterier. De starkast styrande var fattigdomsperspektivet, relevans för insatserna och kompetensen hos partner att genomföra dem. Men också kriterier som rör PMU:s särskilda kompetens, MR-perspektiv (mänskliga rättigheter), minoritetsfolk och strategiska hänsyn fick vara vägledande i urvalet.

Understrykas skall att detta inte innebär att Pingst slutar sitt engagemang i berörda länder. Detta gäller enbart Sida-stödet. Församlingarna kommer med all sannolikhet att fortsätta att utveckla sina kontakter på många andra sätt.

– Latinamerika är den region där flest länder avvecklas, säger Lars Anderås. Den regionen har utvecklats ekonomiskt mycket under senare år. Men kyrkan har också växt markant och kan idag ta ansvar för sin omgivning på ett helt annat sätt än tidigare. På en konferens med PMU InterLifes samarbetspartners i regionen nyligen samtalade vi om möjligheten att arbeta tillsammans för att nå andra regioner där vi idag behöver deras hjälp.

Länder där PMU InterLife fortsatt ska arbeta med Sida-bidrag:

Etiopien
Sudan
Armenien
Moldavien
Ukraina
Georgien
Uzbekistan
Burundi
DR Kongo
Kenya
Rwanda
Tanzania
Zimbabwe
Filippinerna
Laos
Myanmar
Benin
Burkina Faso
Guinea
Liberia
Mali
Sierra Leone
Tchad
Togo
Pakistan
Indien
Nepal
Egypten
Israel/Palestina
Jordanien
Yemen
Mauretanien

Länder som är under forstsatt utredning i samråd med land AU (Land Utskott) och regionråd:

Zambia
Bangladesh
Sri Lanka
Marocko

Länder som ska fasas ut redan 2010:

Somaliland
Bosnien Hercegovina
Vitryssland
Kirgizistan
Kazakstan
Moçambique
Kambodja
Thailand
Afghanistan
Algeriet (Västsahara)
Iran

Länder som fasas ut under nästa ansökningsperiod till Sida 2011 – 2014:

Serbien
Kosovo
Swaziland
Sydafrika
Uganda

Länder som skall fasas ut, men där samtal ska föras med regionråd om tidsperioden:

Argentina
Bolivia
Brasilien
Colombia
El Salvador
Ecuador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Paraguay
Peru