Biståndet till fattiga i världen minskar

I-ländernas engagemang har försvagats två år innan FN:s millenniemål om fattigdomsbekämpning ska vara uppfyllda, konstaterar FN i en ny rapport.

Ä Att det befintliga globala partnerskapet försvagats kan undergräva möjligheten att få en agenda på plats för åren efter 2015, säger Olav Kjørven, en av cheferna för den grupp som granskar den rika världens bidrag till att nå millenniemålen, enligt TT.

Biståndet minskade från 134 miljarder USA-dollar 2011 till 126 miljarder 2012, enligt rapporten, trots att i-länderna lovat minst 0,7 procent av bnp i bistånd. Fem länder, bland dem Sverige, uppfyller målet. Om millenniemålet ska nås måste 300 miljarder dollar gå till bistånd.Minskningen beror på ekonomiska på åtstramningar i främst EU, enligt FN.

Kjørven säger samtidigt att många av millenniemålen glädjande nog har nåtts eller är på väg att nås, men att starkare politisk vilja nu behövs i slutspurten.

I nästa vecka diskuteras målen efter 2015 på ett toppmöte i FN.

Läs och ladda ner hela rapporten här

Läs en längre summering av rapporten här