Centralafrika

I hjärtat av Afrika finns Demokratiska republiken Kongo och Burundi. Här bedriver PMU ett omfattande och mångårigt samarbete med lokala samarbetspartners. Mest känt är kanske arbetet med Panzisjukhuset med överläkare Denis Mukwege i spetsen.
Regionen är drabbad av svåra politiska motsättningar, krig och konflikt och kännetecknas av ekonomisk instabilitet och korruption. Hundratusentals människor är på flykt inom landet och fattigdomen är utbredd.
Arbetet sker både genom ett långsiktigt utvecklingsarbete och akuta humanitära insatser.
Det långa utbytet som funnits mellan svenska församlingar och samfund i centrala Afrika utgör idag en ovärderlig möjlighet att rikta insatser till de människor som är svårast att nå.

Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

PMU:s projekt i regionen bidrar till att lyfta människor ur akut nöd och extrem fattigdom genom att öka tillgången på sjukvård, utbildning och försörjningsalternativ. Arbetet syftar till att långsiktigt främja fred, jämställdhet och social utveckling på alla nivåer och uppnås genom att stärka ledares och befolkningens kunskaper kring mänskliga rättigheter, demokrati och aktivt medborgarskap. Det kan handla om analfabetiseringsprojekt som har målsättningen att minska antalet icke läs- och skrivkunniga i Burundi, samtidigt som man ökar deltagarnas försörjningsmöjligheter och medvetandegör deras rättigheter så att de sedan kan verka som röstbärare i det civila samhället.

Ett annat prioriterat område är att verka för jämställdhet och stärka kvinnors position i samhället. Detta uppnås bland annat genom jordbruksprojekt inriktat på kvinnors försörjningsvillkor och aktiva deltagande i beslutsprocesser, genom familjeplaneringsprogram och mödrahälsovård samt genom psykosociala insatser som riktar sig till kvinnor som till följd av krig fallit offer för sexuellt våld.

Länderna i centrala Afrika står onekligen inför stora utmaningar vad gäller att uppnå den globala utvecklingsagendan samtidigt har man på senare år konstaterat betydande framsteg vad gäller tillgången till grundläggande utbildning, minskad barnadödlighet och kampen mot hiv/aids i regionen.

Therese Svensson är regionledare för Centralafrika. Johanna Bergsten är regionkoordinator för Centralafrika.

För kontaktinformation, se här.

Sample map (Central Africa) Placeholder
Sample map (Central Africa)