Fåren ska hjälpa kvinnorna i Mali

-Vanligt folk på landsbygden har inte tillräckligt med pengar, och kan vi inte lösa denna problematik så kommer vi inte vidare med deras utveckling, säger Rune Högberg, som arbetat för pingstmissionen i Mali under åtta år.  
-Utan pengar får man varken sjukvård eller utbildning, vilket innebär att man inte får tillgång till de allra mest basala rättigheterna i livet, förklarar Rune.

Sedan 1998 har PMU tillsammans med pingstförsamlingen i Lund arbetat i landet med framför allt alfabetisering, grundskolor och hälsovård. Ett nytt projekt förbereds nu av PMU för att minska fattigdomen bland de allra fattigaste ute på landsbygden.
-Vi upptäckte att många områden är bortglömda eftersom storstäderna har prioriterats i landets utveckling. På landsbygden går utvecklingen i vissa fall bakåt.
-Tillsammans med den lokala pingströrelsen (Église Évangélique des Assemblées de Dieu du Mali) har vi identifierat fyra byar långt ute på landsbygden; Ogozaïn, Anamoïla, Torou och Bono. Dessa ligger cirka 60 mil nordöst om huvudstaden och det bor mellan 800 och 15 000 personer i varje by.

Bara fem procent av i landets yta är odlingsbar. Trots det försörjer sig tre av fyra malier på boskapsskötsel, jordbruk eller fiske. De allra flesta av dem odlar grödor för eget bruk på små arealer. Om man lyckas få något över säljer man säd för att få tillgång till pengar. Men ofta finns inte möjligheten att sälja något när skördarna slagit fel, vilket gör att man inte har mat på bordet varje dag. Sedan slutet av 1960-talet har Mali drabbats av återkommande torrperioder. För de folkgrupper som lever nomadliv har detta inneburit en katastrof.

I byarna lever hela släkter tillsammans, ofta har varje familj sju till åtta barn. Familjebanden är starka. De flesta familjer har egna höns och en åsna. Vissa har dessutom får eller oxar.
Åsnan är det transportmedel man använder för att frakta hem säd från åkrarna åka till marknaden eller för att hämta vatten, förklarar Rune.

Just vattentillgången kräver mycket energi, då brunnarna under torrtiden är tomma eftersom temperaturen ofta ligger runt 40 grader. Det betyder att varje familj under nästan fyra månader tvingas åka och hämta vatten 2-3 gånger i veckan. Och varje runda tar 4-5 timmarÄ Brunnarna är djupa i de här byarna, upp till 100 m.

Kvinnorna står många gånger för arbetsinsatsen, både på åkern och i hemmet. De lagar mat och städar. De äldre barnen tar han om sina syskon eller så vaktar de djuren. Detta gör att många familjer väljer att inte sända sina barn till skolan eftersom de behövs hemma. Därmed skapas inte möjlighet till utveckling för familjerna, vilket in sin tur gör att de får svårt att själva ta sig ur sin fattigdom. Det blir en ond cirkel.
-Som ett led i detta blir många lurade på marknaden när de inte kan räkna, de kan inte bevaka sina rättigheter, förklarar Rune.  

Utbildningsnivån i Mali är generellt sett låg och analfabetismen är utbredd. I Torou, som är en av de fyra utvalda byarna för PMU-projektet, bor omkring 1 000 personer varav hälften är under 15 år. Närmaste skola ligger en mil därifrån. I Torou finns idag endast 30 män och 15 kvinnor som kan läsa. Det senaste året skickades enbart 15 barn från Torou för att påbörja sin skolgång.
-En del av dessa barn går bara två eller tre år i skola, även om det officiellt råder nioårig skolplikt i landet, berättar Rune.
Ett skäl till att många barn inte går i skolan är att man måste betala för skoluniformer och skolmaterial i de statliga skolorna, och det är pengar som många familjer inte har.

För att långsiktigt förändra livssituationen i de fyra utvalda byarna kommer PMU, genom ett Sida-finansierat projekt, att dela ut får till 120 kvinnor i sex kooperativ som ett lån till inkomstgenererande aktiviteter.
-I Mali är det vanligt att man grupperar sig i olika kooperativ, inte alltid för pengar, utan mer som en social mötesplats där man delar sina erfarenheter, ofta över en kopp te. Man träffas varje vecka eller varannan vecka. Oftast finns det någon kvinna som kan läsa och som därmed administrerar gruppen.

För att få bra ekonomi i byutvecklingsprojektet kommer fåren att köpas in i slutet av torrtiden, då nomaderna normalt brukar sälja sina får för att få pengar till mat.
-Då passar vi på att köpa lamm/ungdjur billigt, och sedan delar vi ut två får vardera till de utvalda kvinnorna i kooperativen. Tanken är att kvinnorna föder upp djuren och säljer det ena efter några månader, gärna till den muslimska fårfesten då de kan få bra betalt. Det andra sparas till avel och ger möjlighet för kvinnorna att sälja ett eller flera får varje år. Sedan utbildas kvinnorna i att vara uthålliga och sälja sina framavlade får i början av torktiden när man får som bäst betalt, berättar Rune.

Byutvecklingsprojektet inleds med två månaders utbildning där medlemmarna i kooperativen undervisas i hälsa, mänskliga rättigheter, jämlikhet och miljö. Efter detta väljer gruppen själv ut de kvinnor som är mest motiverade. I nästa steg ges undervisning av en veterinär om hur djuren sköts, vaccineras och så vidare.
-Just får passar perfekt för det småskaliga jordbruket. Får kräver inte mycket vatten och de ger dessutom gödsel som kan användas för att förbättra odlingsresultatet.

-Byutvecklingsprojektet med fåruppfödning är ett bra sätt att skapa inkomst för familjerna långsiktigt. I byarna har man en lång tradition av djurskötsel, och vi kan nu förädla denna verksamhet genom att fåren exempelvis säljs vid rätt tidpunkt utan mellanhänder, förklarar Rune.  

-Idag är det många kvinnor som föder upp ett lamm åt en affärsman under halvår. För detta får de 75 kronor, varav en tredjedel försvinner i foder. Kvar blir endast 50 kronor för ett halvårs jobb! Genom det här projektet ska vi se till att de inblandade tjänar minst 500 kronor när de säljer sitt får.

Utöver får finns flera andra delar i projektet som exempelvis inköp av säd, tygfärgning, tvåltillverkning, trädplantering och byggnation av toaletter. En annan del är att förse lokala radiostationer med hälsoprogram. Undernäring och bristande sjukvård är några av orsakerna till att medellivslängden i Mali hör till de lägsta i världen. De hygieniska förhållandena är usla, vilket bidrar till spridning av sjukdomar som malaria, kolera och tuberkulos.
-Genom det här projektet kommer vi på sikt att radikalt förbättra levnadsstandarden hos några av världens allra fattigaste, det är min drivkraft i arbetet, förklarar Rune.  

FAKTA, PMU i Mali:

PMU har de senaste åren arbetat med följande projekt i Mali:
-Alfabetisering
-Hälsoundervisning
-Integrerade utbildningsprogram
-Organisationsutveckling

I början av 2012 startas det nya byutvecklingsprojektet med bl.a. fåruppfödning