Fler funktionsnedsatta barn går i skola

PMU sorterar alla projektresultat i fem byggstenar:

– Demokratisk kultur och styrning
– Jämställdhet
– Hälsa, utbildning och försörjning
– Miljö
– Lokal partners kapacitet

En av byggstenarna utgör alltid huvudfokus i ett projekt, men resultat kan ses inom flera, eftersom vi arbetar integrerat och brett. Insatser för funktionsnedsatta människor genomförs i Sri Lanka, Bangladesh, Tanzania, Palestina och Egypten, inom byggstenen hälsa.

Nycklar till goda och hållbara resultat:

· Att arbeta brett, på alla nivåer i samhället, med information, stöd och påverkan.
· Att stärka föräldrars kunskap och kapacitet.
· Att mobilisera människor som organiserar sig.
· Att utbilda skolpersonal.
· Att handikappanpassa lokaler och ge hjälpmedel.

Detta har hänt:

På individnivå:
· Fler funktionsnedsatta barn har fått utbildning.
· Handikapphjälpmedel har tillverkats lokalt.
· Föräldrar har utbildats för att bättre stödja sina barn.
· Många funktionsnedsatta har deltagit i självhjälpsgrupper och får arbete och inkomst.
På grupp- och organisationsnivå:
· Nyckelpersoner har utbildats för att leda självhjälpsgrupper.
· Volontärer har utbildats inom Community Based Rehabilitation (CBR).
På myndighetsnivå:
· Myndighetspersoner har ökat sin kunskap om funktionsnedsättningar.
· Läkare har vidareutbildat personal på kliniker och apotek.
· Offentliga lokaler har handikappanpassats.
· Försäkringssystem har inrättats för äldre med funktionsnedsättningar.
· Bostadsbidraget har höjts för funktionsnedsatta.
· Lagändringar har gjorts som stärker funktionsnedsattas rättigheter.

Tanzania: Nu ses barnen som individer

Förr sågs det som en förbannelse att få ett funktionsnedsatt barn i Korogwe. Det var också en anledning till skilsmässa, eftersom kvinnan skuldbelades. Många gånger dödades barnet. Nu ser man på barnen som individer som föräldrarna har ett delat ansvar för och fler barn får gå i skola. Hälsan och kapaciteten har stärkts radikalt hos de mentalt funktionsnedsatta barnen genom projektet. Interaktionsnivån har ökat med närmare 80 procent, tack vare att de stimuleras och behandlas på ett respektfullt sätt.
Barn som förr var apatiska kan nu kommunicera, röra sig bra, leka med andra, klä sig själva, sköta sin hygien med mera. Föräldrar som fått ny kunskap förmedlar den vidare till andra.

Lokal partner: Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT)
Ansvarig svensk församling: Pingst Jönköping

Bangladesh: Allt fler kan försörja sig

Självhjälpsgrupper och kulturella program har lett till att funktionsnedsatta integrerats bättre i samhället. Över 1 000 personer har deltagit i självhjälpsgrupper och ett 50-tal har fått arbete och fast inkomst.
Föräldrar har lärt sig hur de ger sina barn terapi och hjälper dem att få utbildning. Genom projektet har 39 barn fått anpassad utbildning och 10 av dem förbereds för vanlig skola. Barnen får också träffa andra barn och delta i olika aktiviteter

Lokal partner: Promoting Alternative Resources for Active Society (PARAS)
Ansvarig svensk församling: Sionförsamlingen, Linköping

Sri Lanka: Viktiga lagändringar har gjorts

Flera viktiga lagändringar är ett resultat av samarbete med myndigheterna. En femårig nationell plan för stöd till funktionsnedsatta genom närsamhället, CBR, har antagits. Teckenspråk har erkänts som nationellt språk, en röstpolicy för blinda har tagits fram och en tillgänglighetspolicy har antagits. Bostadsbidraget för funktionsnedsatta har höjts.
Närmare 1300 statliga hälsotjänstemän har lärt sig mer om hur funktionsnedsatta kan integreras och fattigdom bekämpas. Över 3 000 barnskyddsombud har deltagit i mobiliseringsprogram så att fler barns behov täcks in.
Drygt 2 300 nyckelpersoner har utbildats för att leda självhjälpsgrupper och 730 volontärer har utbildats inom CBR.

Lokal partner: Fridsro
Ansvarig svensk församling: Pingstförsamlingen i Edsbyn