Fler invånare bistås i östra DR Kongo

För ett år sedan beviljades PMU InterLife och dess samarbetskyrka CEPAC 22,6 miljoner kronor av Sida för att under två år genomföra fem humanitära projekt i DR Kongo. Det är ett led i en ny landstrategi där bland annat insatserna ökar för att stärka kvinnors rättigheter och för att motverka och hantera det utbredda sexuella våldet mot dem i landet.
Ä I ett land där statens roll försvagats och samhället sargats svårt, har kyrkan en mycket viktig roll. CEPAC finns i mitt i ett konfliktfyllt område och genom sin lokala förankring når de längre ut i samhället än andra organisationer och kan bistå människor, säger Maria Bard, humanitär koordinator med ansvar för DR Kongo på PMU InterLife.

Totalt har CEPAC över 750 000 medlemmar och driver ett omfattande socialt arbete i landet.
Ä Att vi fått möjlighet att genomföra dessa insatser betyder oerhört mycket för ett folk som lever i en komplex och ständig konflikt, beskurna från egna tillgångar och möjligheter att påverka, säger Bard.
Den politiska situationen i området under 2009, med truppförflyttningar och stor osäkerhet, har försvårat arbetet med de fem projekten, men det har kommit igång.

Ett av projekten innebär vård och rehabilitering vid Panzisjukhuset i Bukavu, för kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Arbetet leds av överläkaren och Palmepristagaren Denis Mukwege och delfinansieras av ECHO (EU). För en tid sedan märktes en minskning i våldet mot kvinnor, men det har nu tilltagit igen:
Ä Arbetet har förflutit väl men konsekvenserna av konflikten är tydliga. Många kvinnor vågar inte förflytta sig och det tar längre tid innan de söker vård. Man har också fått in personer som utsatts för mycket grova övergrepp.
För att kunna nå och bistå fler kvinnor utbildas personal så att de kan vårda de drabbade direkt ute i byarna.

Inom ramen för Sida-stödet ingår också att bygga 400 hus i Fizi-regionen för 2000 kongolesiska flyktingar som återvänder från Tanzania.
Ä Detta sker på en mycket orolig plats och det är en lång process som kräver mycket förarbete. 76 hus har färdigställts och arbete pågår just nu med ytterligare 123 hus, berättar Maria Bard.
Ett annat led i arbetet är nutrition och mat till 16 platser, där odlingsprojekt, kunskap i djurhållning och utdelning av djur ingår, för att människor ska bli självförsörjande.
Ä Sydkivu är ett prunkande grönt och vackert område och det kan tyckas otroligt att det trots detta finnas undernärda barn, men det är en direkt konsekvens av den konflikt som pågår, säger Bard.
Tanken med insatsen är att inte bara lindra nöden utan också förebygga problemen genom att exempelvis utbilda i nya sätt att odla grödor, och i en mer varierad kosthållning. Detta arbete har kommit igång och går bra.

Ett av projekten innebär restaurering av Lemerasjukhuset, som blivit plundrat ett flertal gånger. Som enda fungerande sjukhus i området spelar det en viktig roll.
Ä Bland annat har sjukhusets elsystem reparerats. Arbete pågår också med att på olika sätt underlätta för människor att komma till sjukhuset, berättar Maria Bard.

Slutligen ingår ett kvalitetssäkringsprojekt med uppföljning och utvärdering av resultat, kompetensutveckling, samt koordination med andra humanitära aktörer.
Utbildningar har hållits för projektpersonal och de kvalitetssäkringsmetoder som följer av medlemskapet i HAP har införlivats. Detta ska ge större transparens och fokus på att tillvarata målgruppens intressen och synpunkter.

Genom sin storlek och erfarenhet inom humanitärt arbete kan CEPAC påverka brett, och ses som trovärdiga partner av FN, WFP och andra organisationer. I en ny rapport publicerad av Harvarduniversitetet och Oxfam om det sexuella våldet i Sydkivu, kommer en stor del av informationen från PMU InterLife och Panzisjukhuset.
Ä Att PMU InterLife och CEPAC fått stödet från Sida är ett erkännande av oss som relevanta och kompetenta aktörer. Det innebär också ett stort ansvar som vi ser på med både stolthet och ödmjukhet, säger Maria Bard.