Folkrörelser inbjudna till möte om bistånd

Under mötet kommer en grundläggande diskussion om politikens inriktning att föras med möjlighet för olika parter att ställa frågor. För att kunna komma in i processen i ett tidigt skede och bidra på ett konstruktivt sätt, har PMU och de övriga organisationerna skrivit ett brev till statssekreterare Hanna Hellquist.

En av förhoppningarna inför mötet den 29 maj är att få ta del av regeringens tidtabell och plan för hur remissförfarandet och beslutsprocessen kring en ny svensk biståndspolitisk plattform kommer att se ut.

Enligt det internationella Open Government Initiative utlovas öppenhet inte bara när det gäller redovisning av hur pengar använts utan i hela kedjan, inklusive beslut om politikens inriktning.

I ett tidigare brev, den 15 maj, har PMU och andra organisationer framfört grundläggande synpunkter både på innehållet i den nya politiken och processen kring framtagandet. I det nya brevet understryker man vikten av att processen blir transparent, dialogen öppen och möjligheten att påverka reell.

Man efterlyser bland annat en tydlig plan för hur processen ska se ut och ett tydliggörande av när och hur regeringen ämnar konsultera biståndets olika aktörer.

En av kärnfrågorna för PMU och andra folkrörelser är ägarskapet Ä att den biståndspolitiska plattformen utgår från mottagarnas perspektiv och att de är delaktiga i utformningen av den, för att den ska bli hållbar.

“För oss är mottagarnas synpunkter och deltagande i biståndet helt avgörande för biståndets slutliga kvalitet” skriver man i brevet och framhåller vikten av en remisstid som är tillräckligt lång för att ha en konsultativ process med olika partner i fält ska kunna ske.

I brevet efterlyser man också en parlamentarisk process kring en så central biståndsreform som den biståndspolitiska plattformen är, för att stärka dess kvalitet och legitimitet.

Önskemålet är att inför mötet få ta del av det underlag som beskriver den problembild som regeringen vill åtgärda och den plan som finns för processen. Under mötet vill folkrörelserna samtala om den tidsplan som krävs för ett konstruktivt deltagande i processen.