Förlorad barndom i otryggt liv på flykt

PMU:s samarbetspartner World Vision Lebanon släppte i december rapporten Robbed of childhood, running from war med fokus på flyktingbarn från Syrien. Besök gjordes hos 100 barn i centrala och västra Bekaadalen, och informationen samlades genom såväl fokusgruppsdiskussioner som intervjuer.

Barn berättar om sin önskan att skydda sina kära från känslan av förlust och sorg och från hunger och vinterkyla. De berättar om sin strävan att bli en källa till glädje för sina nära även under de mörkaste timmar.

Antalet flyktingar i Libanon är nu uppe i över 150 000, varav över 75 000 är barn. De främsta utmaningarna de möter, enligt rapporten, är brist på stabilitet, socialt och fysiskt, i en otrygg omgivning, förlorad skolgång och känsla av utanförskap samt oro och utsatthet på grund av att de skilts från sina familjer eller bevittnat våld. Många barn känner också stor press över att behöva arbeta för att försörja sina familjer.

“Mina tre bröder dog i Syrien. De var mindre än jag. De sköt mina bröder när de lekte med sina barn på gatan” berättar ett barn.

“Min bror är 13 år och brukade gå i skola i Syrien. Här arbetar han med stål” säger ett annat barn.

I en omgivning där en stor andel av befolkningen redan lever i stor fattigdom, möter flyktingarna från Syrien stora problem. Många bor i tillfälliga bostäder som är dåligt rustade för vinterkyla och snö och behovet av varma kläder, filtar och kaminer är akut.

“Jag vill bara ha kläder. Alla de jag hade brändes. Jag äger bara de jag har på mig” säger ett tolvårigt barn.

Konkurrensen om arbete ökar, liksom trycket på bostadsmarknaden. Skolor som redan brottas med för många elever och för få resurser, klarar inte av att möta de nya behov som uppstår och många flyktingbarn får därför inte gå i skola.

Utsattheten ökar ytterligare genom att många flyktingar lever i osynlighet. Genom att registrera sig får flyktingfamiljerna tillgång till mat, kläder, bostad och hälsovård. Trots detta väljer upp till 30 procent av att inte göra det, främst för att de ser det som en säkerhetsrisk att deras personliga uppgifter kommer ut. I och med att de förblir “namnlösa” går de dock miste det stöd de så väl behöver.

I studien framhålls vikten av att fylla familjers basbehov, så att barnen inte behöver arbeta för mat och husrum, samt att öka stödet till oregistrerade familjer. Den pekar också på vikten av att verka för förståelse, tillit och social samverkan mellan flyktingarna och deras värdfamiljer för att minska risken för konflikter.

I studien lyfter man också fram behovet av att höja skolornas kapacitet att ta emot fler barn och ge extraundervisning, samt att stärka kompetensen hos bland annat lärare, så att de kan ge flyktingbarn det stöd de behöver.

PMU:s insats i samarbete med World Vision Lebanon ger varma vinterkläder till över 2500 flyktingbarn. Dessutom ges extraundervisning till mer är 120 barn.

Sms:a SYRIEN till 72 980 om du vill ge 50 kr, eller SYRIEN100 om du vill ge 100 kr till insamlingen “Syriens barn.” Eller gå in här och välj “Syriens barn.”

Fakta

– Det finns över 150 000 syriska flyktingar i Libanon, varav 75 000 är barn.

– Cirka 2,5 miljoner invånare i Syrien är i behov av humanitärt stöd.

– Antalet internflyktingar i Syrien är 1,2 miljoner