Utan kvinnan ingen fred

“Vi kvinnor har en viktig roll, det är vi som är fredsagenter. Det är vi som pratar med pojkarna och männen som strider. Vi pratar med dem om konflikten, hur den påverkar samhällen i stort. Vi ger dem råd och uppmanar dem att sluta strida.” 

– Egiron Alice, fredsagent

Turkanaregionen i norra Kenya är ett av Kenyas farligaste områden. Här lever de två boskapsdrivande nomadgrupperna Turkana och Pokot och så länge någon kan minnas har de varit i konflikt med varandra. Bristen på boskap och resurser som vatten och gräs har skapat en fientlig miljö där pojkar blir skolade till soldater från 10 års ålder, hus bränns ner, kvinnor våldtas och allt fler föräldralösa barn fyller byarna och blir tvungna att prostituera sig.

Trots farorna i det svåråtkomliga området valde PMU:s samarbetspartner Free Pentacostal Fellowship of Kenya (FPFK) att år 2004 gå in och jobba i Turkana och man startade ett långsiktigt fredsbyggande projekt för att sammanföra de båda grupperna och hitta fredliga vägar att mötas i dialog.

Isabel Wamuyu har genom lång erfarenhet sett att en viktig nyckel till fred sitter i kvinnorna och att arbeta med kvinnors attityder eftersom de har möjlighet att påverka krigarna. Man jobbar nu aktivt med att sammanföra kvinnorna i de olika folkgrupperna och skicka ut de som fredsambassadörer. Efter flera år av bland annat fredsdialog, både på lokal- och myndighetsnivå, påverkansgrupper för kvinnor och försörjningsprojekt kunde man 2015 få uppleva en period av fred. Behoven kvarstår och utmaningarna fortsätter att vara stora, och i slutet av 2016 blossade striderna återigen upp och skördade ytterligare offer.

Din hjälp behövs för att fredsarbetet ska kunna fortsätta!

PMU anser att jämställdhet är en förutsättning för att få till en hållbar fred och vill stärka det civila samhället genom att träna människor i att själva utkräva sina rättigheter. Genom att skapa dialog om demokrati, fred och konfliktförebyggande arbete ska jämställdhetsfrågor och byggandet av fredliga samhällen genomsyra hela PMU:s verksamhet, inklusive alla samarbetsförsamlingar och organisationer, runt om i världen.

I FN:s resolution 1325 står det: ”Kvinnors möjlighet att vara aktiva och delaktiga i freds-och demokratiarbete är en förutsättning för utveckling av fredliga och stabila samhällen.

FN:s säkerhetsråd har länge lyft vikten av kvinnors deltagande i fredsprocesser, särskilt genom arbetet med resolution 1325, och forskning visar att när kvinnor involveras är det större sannolikhet att man kommer fram till en överenskommelse och att besluten verkligen genomförs.

PMU kommer under perioden 2016-2020 ägna ett extra fokus åt just demokrati, och framför allt fredsfrågan (mål 16 i Agenda 2030) och jämställdhet och kvinnors involvering (mål 5).

PMU arbetar för jämställda och fredliga samhällen genom bland annat:

Fredsdialog
Attitydsförändring mellan kvinnor och män
Konkreta aktiviteter som t.ex. alfabetiseringsklaser, mikrofinans och alternativa försörjningsmöjligheter.

Stöd kvinnornas kamp i fredsarbetet

STÖD KVINNORNAS KAMP I FREDSARBETET Ge som företag

Ge en gåva

Engångsgåva
Bli månadsgivare
Ge som företag
Skicka din gåva till 9000506,
märk gåvan "Fredsagent".
Sms:a: FREDSAGENT till 72 980

Plusgiro 900050-6


Märk din gåva “Fredsagent”