Humanitärt arbete fortsatt högt prioriterat hos PMU

Kapoeta East, Sydsudan. Foto: Annelie Edsmyr, PMU

PMU står, via Svenska missionsrådet, i fortsatt dialog med Sida gällande det ekonomiska stödet för humanitära insatser. Sida har gett besked om att fasa ut stödet till år 2023 men humanitärt arbete förblir högt prioriterat inom PMU.
– De humanitära behoven i världen är just nu oerhört stora. PMU har även egna insamlade medel för humanitärt arbete och vi kommer att fortsätta kämpa för folkrörelsernas plats inom det humanitära biståndet, säger Niclas Lindgren, direktor på PMU.

Sedan 2015 har PMU varit en av fyra organisationer som får stöd för humanitära insatser från Sida via Svenska missionsrådet (SMR). Under sommaren meddelade Sida att man avser dra in det humanitära stödet till SMR efter avslutad avtalsperiod i början på 2021. Under hösten har SMR fört dialog med Sida om möjligheten till att förlänga det nuvarande humanitära avtalet. Dialogen pågår fortfarande och ännu har inga formella beslut tagits. Däremot har Sida nyligen gett besked att de avser förlänga avtalet med två år som en del av en utfasningsperiod. Sida inbjuder SMR och PMU att därefter ansöka igen för att få humanitärt stöd i nästa omgång, 2025, och kan eventuellt få visst stöd för att upprätthålla den humanitära kompetensen.

PMU har en lång erfarenhet av humanitärt arbete och vet hur viktigt det är att komplettera stora FN-organiserade katastrofinsatser med humanitära insatser kopplade till långvariga samarbeten med lokala organisationer och kyrkor. Just nu gör PMU, med hjälp av Sida-medel, viktiga insatser med lokala partner i Burundi, Mauretanien, Zimbabwe och på arabiska halvön. Insatserna är kopplade till bland annat matosäkerheten, vattentillgång och olika hälsovårdsinsatser. Med Sida-finansiering har PMU även humanitära insatser i fyra svårtillgängliga eller osäkra områden i Sydsudan där väldigt få andra partner responderar. PMU stöttar med allt från mat och hygienprodukter till att undersöka undernärda barn och kvinnor, sprida kunskap om hygien och borra brunnarför att förse människor med rent vatten. Den humanitära krisen i Sydsudan är en utdragen kris som pågått i flera decennier. Med egna medel har PMU också humanitära projekt i Syrien och Nepal samt har nyligen avslutat en humanitär insats i Filippinerna.
– Vid katastrofer agerar våra lokala partner snabbt samtidigt som att de kommer att finnas kvar även när den akuta fasen är över och andra internationella aktörerna dragit vidare till nästa katastrof. Vi är väldigt stolta över de resultat våra lokala partner uppnår, trots alla svårigheter de möter. De är ofta på plats där andra inte når, säger Niclas Lindgren, direktor på PMU.

PMU kommer att fortsätta ge kyrkor och andra lokala aktörer fortsatt stöd i sitt humanitära arbete. På det sättet når man de som är mest utsatta, menar Niclas Lindgren.

Enligt beskedet från Sida kommer förlängningen av det humanitära avtalet med SMR att avslutas efter 2023. Samtidigt har PMU fortfarande kvar sitt omfattande stöd från Sida gällande PMUs utvecklingsprojekt.
– PMU och SMR har ett fortsatt gott samarbete med Sida gällande våra utvecklingsprojekt, där SMRs senaste resultatrapport fick mycket positiv respons från Sida.

När det gäller de humanitära projekten kommer PMU kunna använda sig av egna insamlade medel, samt stöd från annan extern finansiering såsom Radiohjälpen, för att kunna fortsätta ingripa i humanitära kriser och katastrofer tillsammans med lokala partner.  Gåvogivare, second hand-butiker och församlingars engagemang blir därmed nu ännu viktigare. PMU kommer att kunna gensvara på partners rop om hjälp så länge det finns resurser för det.

Under hösten kommer svenska utrikesdepartementet (UD) att anta en ny humanitär strategi som framöver kommer att styra Sveriges humanitära biståndsarbete. PMU står tillsammans med SMR i god dialog med UD för att bidra med input i den nya strategin.
– I det humanitära arbetet spelar vi som trosbaserade organisationer en jätteviktig roll. Vi arbetar mycket med samspelet mellan det humanitära och de utvecklingsorienterade insatserna i världen. I våra församlingar runt om i Sverige fortsätter också det stora engagemanget, och insamlingarna, för utsatta människor. Det är en samhällskraft som Sveriges bistånd behöver samspela med också i framtiden, säger Niclas Lindgren.
– I en tid när de humanitära behoven kraftigt ökar, och där antalet människor i behov av humanitärt stöd väntas öka från 170 till 400 miljoner, kan vi inte avstanna i det humanitära arbetet. Tvärtom måste vi intensifiera det. Tillsammans kan vi verkligen göra skillnad!

PMU