I helgen uppmärksammar Pingstförsamlingarna de romska barnen

Romerna är en grupp som i många av Europas länder lever i ett utanförskap där arbetslösheten är stor och där många hamnar utanför utbildningssystemet. De har inget eget land och har i generationer rest från plats till plats utan att i många fall varken kunna eller att få slå ner bopålarna ordentligt. De som drabbas värst av denna situation är barnen.

-Vi vet att det går att förändra denna verklighet. I exempelvis Serbien stöder vi ett projekt i utkanten av Belgrad där romska barn och ungdomar får hjälp genom ett studiecenter för att klara av skolgången, säger PMU:s direktor Niclas Lindgren.

En annan del av denna verksamhet består av materiell hjälp i form av skolböcker, hygienartiklar, lunchpaket och kläder. Det är enkla medel men av stor betydelse för att romska barn lättare ska integreras i skolan, få en chans att fullfölja sin utbildning och i och med detta möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
-Det är viktigt att arbeta med stöd till enskilda individer. Men än viktigare är att vi också arbetar med att hjälpa romerna att organisera sig och att ge dem en röst gentemot myndigheterna genom påverkansarbete, säger Niclas Lindgren.

-Vi måste också ställa oss frågan hur situationen ser ut för romska barn i Sverige. Enligt Barnkonventionens första grundprincip har alla barn lika värde oavsett nationalitet, och konventionens andra artikel understryker att alla länder skall se till att precis alla barn som befinner sig inom landets gränser behandlas lika och får sina rättigheter uppfyllda.

-För oss på PMU är barn viktiga. Vi fortsätter därför att arbeta för att barnets rättigheter och livsvillkor stärks. Det är anledningen till att vi för fem år sedan startade kampanjen “Barnens rätt Ä vårt ansvar”, där PMU och pingstförsamlingarna gemensamt gör en extra satsning varje jul, säger PMU:s direktor Niclas Lindgren.

Inför första adventshelgen uppmanar PMU landets kristna att särskilt be för de romska barnen. Under denna helg kommer också många second hand-butiker att låta dagskassan gå till kampanjen Barnens rätt – vårt ansvar.

Så kan du stödja kampanjen: https://www.pmu.se?aring;r stöd genom kampanjen Barnens rätt – vårt ansvar:

Flera barnprojekt får stöd genom kampanjen Barnens rätt – vårt ansvar: https://www.pmu.se/stodarbetet/aktuellakampanjer/barnensrattvartansvar?aring;r ger PMU ut ett skolpaket som riktar sig till grundskolan. I år fokuserar detta på romernas situation:

Varje år ger PMU ut ett skolpaket som riktar sig till grundskolan. I år fokuserar detta på romernas situation: https://www.pmu.se/viewNavMenu.do?menuID=69