Hej och välkommen till vår nya webbplats!
 • Din varukorg är tom
Till shopen

Integritetspolicy

 1. Inledning

PMU – Pingstmissionens Utvecklingssamarbete (skrivs som ”vi”, ”oss” och ”vår” i texten), med organisationsnummer 802004-0575  värnar om din personliga integritet. Du som stöder vår verksamhet och bidrar till en förändring i människors liv är väldigt viktig för oss. Här i vår integritetspolicy hittar du all information om hur vi använder och lagrar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig trygg.

 

 1. Vem ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas?

PMU är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande lagstiftning.

 

 1. Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?

Genom att du kommer i kontakt med oss på PMU kan du komma att lämna viss information till oss. Här kan du läsa om vilka uppgifter vi behandlar om dig, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter och vilket lagligt stöd vi har för att behandla dina uppgifter.

 

 

3.1.1    Vilka personuppgifter sparar vi?

legitimation (endast vid start av autogiro), namnunderskrift och bankkontonummer.

givarservice eller telemarketing.

 

 

 

Om vi använder oss av berättigat intresse som grund kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan, dvs. för att förbättra vår administration och därmed minska våra kostnader, något som innebär mer hjälp till utsatta människor samt att informera om vårt arbete och hur du som givare kan fortsätta att hjälpa oss. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt, med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi har interna rutiner för att säkerställa detta. PMU kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har en relation med oss, t ex är månadsgivare, samt en tid därefter beroende på ändamål. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 18 månader (dvs. har du inte gett en gåva till oss under de senaste 18 månaderna kommer du inte längre att få information ifrån oss). Uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser och vi sparar de inte längre än 36 månader. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

 

postgiro/plusgiro/bankgiro, Swish, SMS eller handlar i gåvoshopen:

 

3.2.1    Vilka uppgifter sparar vi?

 

 

 

Om vi använder oss av berättigat intresse som grund kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan, dvs. för att förbättra vår administration och därmed minska våra kostnader, något som innebär mer hjälp till utsatta människor samt att informera om vårt arbete och hur du som givare kan fortsätta att hjälpa oss. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt, med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi har interna rutiner för att säkerställa detta. PMU kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har en relation med oss, t ex gett en engångsgåva eller handlat i vår gåvoshop, samt en tid därefter beroende på ändamål. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 18 månader (dvs. har du inte gett en gåva till oss under de senaste 18 månaderna kommer du inte längre att få information ifrån oss). Uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser och vi sparar de inte längre än 36 månader. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Det går att välja att ge gåvan anonymt om man trots detta inte vill lämna sina personuppgifter (OBS! Gäller ej gåvoshopen).

 

 

3.3.1    Vilka uppgifter sparar vi?

 

 

 

Vårt berättigade intresse av behandlingarna är att få kontakt med personer som är intresserade av att ge gåvor och stödja vårt arbete. Om du har meddelat oss att du skrivit in PMU i ditt testamente och samtyckt till att vi behandlar dina uppgifter, bevaras dessa tills vidare så länge som du har samtyckt till detta. Om du inte samtyckt men visat intresse och/eller efterfrågat information så bevarar vi dina uppgifter i upp till 12 månader sedan den senaste kontakten med dig, så länge som du inte invänder mot att vi behandlar dina uppgifter.

 

 

3.4.1    Vilka uppgifter sparar vi?

 

 

 

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att du har anmält att du önskar få vårt nyhetsbrev. Dina uppgifter tas bort när du anger att du inte längre önskar få nyhetsbrevet.

 

 

3.5.1    Vilka uppgifter sparar vi?

 

 

 

Dina uppgifter bevaras i 36 månader efter den senaste insamlingen som anordnades av dig.

 

 

3.6.1    Vilka uppgifter sparar vi?

 

 

 

 

 

 

 

Vårt berättigade intresse av behandlingen är kunna administrera kontakten med företaget. Uppgifterna bevaras så länge som du är anställd på företaget eller i 36 månader efter den senaste gåvan skänkts till PMU.

 

eller minnesgåva):

 

3.7.1    Vilka uppgifter sparar vi?

 

 

 

Vårt och gåvogivarens berättigade intressen av behandling är att kunna administrera gåvan och se till att du får ta del av gåvobeviset.

 

 

3.8.1    Vilka uppgifter sparar vi?

 

3.8.2    För vilka ändamål sparar vi dina uppgifter?

 

3.8.3    Vilka rättsliga grunder stöder vi oss på?

 

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna hantera din ansökan på ett effektivt och korrekt sätt. Personuppgifter som vi behandlar om dig sparas så länge som det är nödvändigt för den aktuella rekryteringsprocessen. Om processen avslutas och du inte blir erbjuden tjänsten/praktiken, raderar vi dina uppgifter. Om vi har frågat dig och du har lämnat ditt samtycke så kan dina personuppgifter komma att bevaras under en

 

längre tid för att underlätta framtida rekryteringsprocesser. Uppgifter kan också

komma att sparas under en längre tidsperiod för det fall du tagits ut till arbetsintervju

eller erbjuds tjänsten för att uppfylla våra skyldigheter enligt diskriminerinagslagen

(2008:567).

 

3.9  Uppgifter som ett lagstadgat eller avtalsenligt krav

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter. I den mån du inte tillhandahåller dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig som gåvogivare.

 

 1. Informationsutskick och gåvoförfrågningar

PMU kommer att behandla dina personuppgifter för att informera om vår verksamhet

och även för att fråga om en gåva till arbetet. Dina uppgifter kan komma att användas

för utskick med information om vår verksamhet och förfrågningar om gåvor via telefon,

post, e-post eller SMS fram till dess att du invänder mot att bli kontaktad av oss.

 

 1. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av PMU. Därutöver kan dina

personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för

vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi ser till att det alltid finns

personuppgiftsbiträdesavtal i situationer då en tredje part behandlar personuppgifter

på uppdrag av oss. Vi lämnar ut eller låter IT- och systemleverantörer, banker,

betaltjänster, webbyråer, tryckerier och telemarketingbolag få åtkomst till

dina personuppgifter som är nödvändiga för att utföra beställda uppdrag.

 

 1. Överförs dina uppgifter till länder utanför EU eller EES (tredje land)?

Vi, våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina

personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES (i

”tredje land”) föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet

ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller andra

lämpliga skyddsåtgärder enligt GDPR, exempelvis i form av standardavtalsklausuler,

bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield (en skyddsmekanism för

överföringar till USA), som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en

kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts

tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter

som anges nedan.

 

 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi utformar våra IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till

personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina

personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt

behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska uppfylla våra angivna ändamål

har tillgång till dem. Våra anställda har också strikta instruktioner att hantera alla

personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

 

 1. Vilka regler gäller för hur länge mina personuppgifter sparas?

Information om hur länge vi sparar uppgifter i relation till dig specifikt i olika situationer

kan du läsa om i avsnitt 3 ovan. Vi behandlar dock aldrig dina personuppgifter under en

längre tid än vad som är tillåtet enligt gällande lagar och regler. Personuppgifter som vi

behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den

tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra

rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav, för

att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en

intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre

tid.

 

 1. Dina rättigheter och val

        Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka

din information och vad som sparas.

PMU kommer på eget eller på ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara

felaktiga.

Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning

begränsas genom att kontakta oss.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller

så kan du höra av dig till datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot utskick ifrån oss (direktmarknadsföring).

Kontakta vår givarservice för hjälp (E-postadress: info@pmu.se).

Du har också rätt att motsätta dig behandlingar som stöder sig på berättigat intresse

om du har skäl som hänför sig till din specifika situation. Om vi kan visa på tvingande

berättigande skäl kan dock en ny avvägning ge oss fortsatt rätt att behandla dina

uppgifter.

Du har enligt GDPR rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig

hos oss – oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in

en skriftlig begäran till oss. Begäran ska skickas in underskriven av dig per post och kan

alltså inte skickas per e-post. Skicka med en kopia på identitetshandling som vidimerats.

Rapporten skickas till den identifierade personens folkbokföringsadress.

 

 1. Cookies

       När du använder vår webbplats samlas uppgifter in via t ex cookies. Detta görs dock

endast efter ett separat godkännande. Då lagras information om din användning och

vilka sidor som har besökts. Det kan vara teknisk information om din enhet och

internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och

identifierare. Vid besök på vår webbplats där våra tjänster tillhandahålls, kan olika

tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare.

Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Ifall cookies inte

godkänns kan det medföra att vissa tjänster inte kan tillhandahållas.

 

 

 

 

 

 1. Uppdatering av integritetspolicyn

 

Denna policy är ett levande dokument och vi kommer att göra ändringar i den. Den

senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår hemsida. Vid uppdateringar

som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis

ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar

som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information via

hemsidan, post eller e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla och hur de kan

påverka dig.

 

 1. Hur kontaktar du oss?

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du

välkommen att kontakta oss på:

 

PMU

Box 15144

167 15 Bromma

 

E-postadadress: info@pmu.se

 

 

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-17.