Jämställdhet och miljö i fokus i nya utvecklingsmål

Överenskommelsen klubbades den 2 augusti, efter två veckors slutförhandlingar mellan medlemsländerna. Planen ersätter de tidigare millenniemålen, som löper ut i år och delvis uppfyllts. Bland annat har en halvering av den extrema fattigdomen uppnåtts.

De nya målen omfattar alltifrån att utplåna hunger och extrem fattigdom till att minska ojämlikheten både inom och mellan länder, skapa jämställdhet mellan könen och bekämpa klimatförändringarna – mål som ska nås till 2030.

Mer vikt läggs vid orsakerna till fattigdom och vid att ta hänsyn till
miljön. I överenskommelsen fästs på flera ställen fokus på jämställdhet och
flickors och kvinnors villkor. Bland annat finns krav på att barnäktenskap och könsstympning ska stoppas, och SRHR-frågor ((sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) lyfts fram, något som Sverige arbetat för.

Många utvecklingsländer ville att rikare länder ska ta ett större ansvar för
att nå målen. Men så blev det inte, det färdiga avtalet slår fast att alla
länder omfattas av målen och ska bidra till finansieringen.

G77-gruppen, en sammanslutning av utvecklingsländer, har även krävt att FN:s skattekommitté ska få befogenheter att besluta om globala skatteregler för att bekämpa skatteflykt. Men i slutänden blev det bara skrivelser om att problemet ska tacklas på andra sätt.

FN-målen ska formellt godkännas av världens ledare den 25-27 september.