Konsultation under Nyhem visade positiv syn på PMU:s roll och Sida-medel

Samlingen var föranledd av det beslut som Sida tog tidigare i vår om att inte längre låta PMU vara en ramorganisation. I slutet av maj gick en enkät ut till alla landets pingstförsamlingar samt till partnerorganisationer i fält med frågor kring Sida-medel och om och hur i så fall det påverkar de insatser som görs.

Resultaten av enkäten och synpunkter framförda under konsultationerna kommer att utgöra en del av det beslutsunderlag som Internationella styrgruppen har att beakta när den i början av hösten ska peka ut en riktning för framtiden. Det slutliga beslutet om strategin framåt tas av Pingststyrelsen, som det ser ut nu i slutet av september.

Konsultationen leddes av pingstföreståndare Pelle Hörnmark biträdd av PMU:s direktor Niclas Lindgren. Deltagarna fick först en kort genomgång av enkätsvaren. 139 svar har kommit in från svenska församlingar och drygt hälften av partnerorganisationerna har svarat.

Generellt kan man säga att både svenska församlingar och partnerorganisationer har en positiv inställning till Sida-medel och hur det påverkar insatserna, samt till PMU:s roll.

I samtalet kom bland annat frågor upp kring att det är församlingarnas ansvar att göra prioriteringarna för missionsarbetet och att det också är församlingarna som måste vårda helhetstänkandet. “Man kan inte lasta Sida eller PMU för att det tippar”, som någon uttryckte det. Någon menade också att samarbetspartner i fält är bättre än oss på helhetstänkande, men att det är arbetet för samhällsförändringar de behöver hjälp och stöd med.

I samtalen kring om PMU ska arbeta strukturellt eller individuellt uttryckte flera samtalsdeltagare att det inte behöver vara en polarisering mellan dessa inriktningar. “Vi är del av en församlingsrörelse som vill påverka på alla nivåer”.

Under samlingen hölls flera bikupediskussioner och i redovisningarna kom många olika röster till tals.

Läs mer om PMU och Sida-processen här