Lindgren om rapport: “Utsatta människor får inte reduceras till mottagare”

Rapporten A New Global Partnership har nyligen lanserats av FN:s högnivåpanel, inför den strategi som ska ersätta Millenniemålen efter 2015.

Centrala punkter i den är att de ursprungliga löftena i Millenniemålen måste fullbordas; ingen ska lämnas bakom och utanför, och att hållbar utveckling är ett kärnvärde och en utmaning som gäller varje land och individ. I rapporten framhålls också att inkluderande system för ekonomi och arbetsliv ska utformas, att fred och effektiva, öppna och anvariga institutioner för alla ska byggas, liksom ett nytt globalt partnerskap.

I rapporten finns ett tydligt fokus på människor snarare än på system.

– Detta är viktigt, eftersom det är människor som ska åstadkomma förändring. Tyvärr läggs dock för stort fokus på insatser drivna av människor med resurser. Mobilisering av dem som befinner sig i utsatthet har fått en för svag betoning och därigenom riskerar de att reduceras till mottagare av externa resurser, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU.

Rapporten tar fasta på att grundorsakerna till fattigdom, utanförskap och bristande jämställdhet, måste undersökas, vilket han lyfter fram som positivt.

– Ingen kan lämnas utanför; alla har en koppling antingen som skyldighetsbärare eller som rättighetsbärare. Rapporten slår också fast att det är de mest utsatta och behövande som ska fokuseras. Denna prioritering uppskattar PMU.

Niclas Lindgren värdesätter också det ekonomiska fokus som finns på skapande av arbetstillfällen och utveckling av sociala trygghetssystem och välstånd, liksom betoningen av att det behöver utvecklas system för hållbart och etisk företagande.

När det gäller att bygga fred och tillit mellan människor ser han dock ett alltför ensidigt fokus på institutioner.

– Tillit, förtroende och band mellan människor byggs inte med hjälp av institutioner, det kan endast byggas på grunden mellan människor i det civila samhället. När det finns en grundläggande tillit kan institutioner också få en god funktion, säger Niclas Lindgren.

Han värdesätter också den betoning på globalt partnerskap som genomsyrar rapporten.

– Ett globalt partnerskap har varit en naturlig del i PMUs och Pingsts arbete under många år. Den starka betoningen på att vi måste betrakta världen som en sammanhängande hel värld som vi alla har ansvar för på olika sätt, är mycket viktig. Vi måste alla fundera över hur vi kan ta ansvar för varandra genom att utveckla nya hållbara livsstilsmönster.

Millenniemålsrapporten lanseras i dag, tisdag, hos Sida kl. 11.30-13.00, då bland andra biståndsminister Gunilla Carlsson som ingår i den panel som tagit fram rapporten, deltar.