Millenniemål ersätts av 17 utvecklingsmål

– Klimatarbetet är inte bara ett mål utan ett medel och måste integreras i alla mål om vi ska lyckas, sa biståndsminister Isabella Lövin när hon i förra veckan presenterade regeringens arbete med den så kallade post-2015 agendan, skriver Omvärlden.

Medan milleniemålen primärt riktade sig mot situationen i de fattigaste länder ska de nya målen omfatta alla världens länder. Just allt och alla är det genomgående mottot: alla länder ska bidra och exempelvis “all form av fattigdom” ska utrotas. De nya målen går också längre än millenniemålen vars fokus främst låg på fattigdomsbekämpning. Bärande teman är nu långsiktig hållbarhet och jämställdhet. Sociala och ekonomiska rättigheter, minskade klyftor både mellan och inom länder är också nya ämnen.

Post-2015 är den mest ambitiösa FN-ledda processen hittills och syftar till att skapa universella åtaganden för alla länder byggda på sociala, ekonomiska och miljömässiga målsättningar. FN:s tredje konferens för utvecklingsfinansiering äger rum i Etiopien i juli 2015.

I september ska FN:s generalförsamling anta ramverket för post-2015-målen och i december samlas åter världens ledare för att enas om ett nytt klimatavtal i Paris.

De 17 nya utvecklingsmålen:

1. Utrota all form av fattigdom överallt.

2. Utrota hunger, säkerställa matsäkerhet och förbättrad nutrition och förespråka hållbart jordbruk.

3. Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar.

4. Garantera en inkluderande, rättvis utbildning av god kvalitet och uppmuntra möjligheter till livslångt lärande för alla.

5. Uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor och flickor större självbestämmanderätt.

6. Garantera tillgång till och ett hållbart användande av vatten och sanitet för alla.

7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.

8. Uppmuntra en fortsatt inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, fullt och produktivt arbete och anständiga jobb.

9. Bygga upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder.

11. Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

13. Vidta viktiga åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess inverkan (i linje med FN:s ramavtal om klimatförändringen med UNFCCC).

14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på hållbart vis.

15. Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

16. Uppmuntra fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillgodose tillgång till rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

17. Stödja verkställandet av hållbar utveckling i större utsträckning och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Läs hela Omvärldens artikel här