Myndigheter i samarbetsländer: ”PMU:s arbete ger effekt på alla nivåer”

I dag möter PMU åter Sida för att försöka få myndigheten att ompröva beslutet om ramartalet. En av anledningarna till att Sida inte vill förnya ramavtalet med PMU är att man anser att arbetet inte ger tillräckligt stor effekt på strukturell nivå. Men många myndigheter i fält menar tvärtom att arbetet resulterat både i mobilisering av människor för deras rättigheter och i politiska beslut och lagändringar.

– Genom att stärka utsatta gruppers röst och bedriva påverkansarbete har våra partner lyckats ändra strukturella hinder för sina målgruppers utveckling. Detta är ett arbete som tar tid och i vissa länder har vi kommit längre än andra, men responsen vi fått in bekräftar att arbetet bär frukt, säger Niclas Lindgren, direktor för PMU.

Från Yemen, där PMU genom sin lokala partner arbetar med utbildning i mänskliga rättigheter och träning av ungdomar, kommer respons från myndigheter och universitet. Ministeriet för planering och internationellt samarbete uttrycker att partnern genom sina projekt har en betydande inverkan på samhället och bygger kapacitet såväl på civil nivå som på regeringsnivå. Om arbetet med ungdomar skriver man:

“Många av de unga stärktes till att delta i den landsomfattande politiska förändringsprocessen och delta i dialog med samhällsledare. Genom arbetet startade många värdefulla ungdomsinitiativ och flera regionala konflikter kunde lösas fredligt. I dessa svåra tider i Yemen går detta utvecklingsarbete bland den växande unga befolkningen (65 procent) inte att ersätta. De bygger inte bara kapacitet bland unga men hjälper också till att bygga broar mellan skyldighetsbärare och rättighetsbärare.”

I Kenya arbetar PMU:s partner FPFK bland annat med påverkansinsatser mot våld och exploatering av barn. Ministeriet för social trygghet och service, framhåller FPFK:s insats i mobiliseringen av nyckelpersoner för formandet av rådet Area Advisory Council, som spelar en viktig roll för skydd av barn.

“Det är genom initiativ som detta som vi kan fortsätta att nätverka och förbättra våra refereringsmekanismer för skydd av barn” skriver man och fortsätter: ” “FPFK har också utfört en utredning om övergrepp mot barn i detta område. Detta har aldrig gjorts förr. Den kommer att ta oss en lång väg mot att identifiera bristerna i skyddet av barn.”

PMU:s partner Fridsro i Sri Lanka har många år arbetat för funktionsnedsatta individers rättigheter. Myndigheten för social service i landet, skriver att Fridsro Disability Rights, FDR, “arbetat brett och nära ihop med myndigheterna och socialtjänsten för att förbättra livet för människor med funktionsnedsättningar i Sri Lanka, främja och försvara funktionsnedsatta personers rättigheter och uppmuntra deras deltagande för en inkluderande utveckling i landet.”

I brevet framhålls bland annat att FDR spelat en viktig roll i formuleringen av lagar och regleringar, handlingsplaner, policys och ramverk och att dess medlemskap i styrelser och råd på nationell nivå för funktionsnedsattas rättigheter, uppskattas. Det står också att FDR “påtagligt hjälpt utbildningsinstitutionerna i landet med forskningsarbete, fältstudier, undersökningar och teknisk vägledning för en effektiv implementering av forskningsstudier inom funktionsnedsättning i Sri Lanka.”

I Pakistan arbetar PMU tillsammans med en nationell NGO med att främja minoritetsspråkens betydelse. I ett läge när myndigheterna själva saknar de resurser som behövs är partnern den “enda organisationen som har den kapacitet och erfarenhet som behövs för att bistå den offentliga sektorn” framhåller man från utbildningsväsendet.

“De har spelat en viktig roll för medvetenhet och påverkan både inom dessa samhällen, den offentliga sektorn, hos relevanta myndighetspersoner samt hos politiska och religiösa ledare,” hör till kommentarerna och ett resultat som lyfts fram är att läroplanen utökats med 5 regionala språk. I mars detta år tog också den federala regieringen initiativet att döpa om några av de regionala språken och ge dem status som nationella språk.

“Många människor tar genom detta arbete initiativ till att lyfta upp sina egna samhällen och slå vakt om sina rättigheter, skriver en politiker på nationell nivå och tillägger att det är viktigt att resurserna för detta arbete finns kvar, för att fler viktiga förändringar ska kunna ske.

I Filippinerna har PMU genom partnern TMPI (Team Mission Philippines) medverkat till att 40 000 mangyaner registrerats som medborgare i sitt eget land. Så här skriver man från utbildningsdepartmentet i Oriental Mindoro:” Den utbildnings- och hälsoservice som TMP bidragit med har påtagligt förändrat livet för ursprungsbefolkningen, för de kan nu ha yrken som förbättrar deras livsvillkor väsentligt. Mangyanerna utbildades också av TMP i att utöva sina rättigheter genom att delta i de politiska aktiviteterna i sina samhällen, vilket de inte gjorde självständigt tidigare.”

I Burkina Faso har PMU:s partner EADBF länge arbetat bland annat med alfabetiseringsprojekt och insatser för försörjning. Ministeriet för utbildning och alfabetisering lyfter partnerns innovativa och samhällsförankrade sätt att arbeta och skriver att EADBF är en av dess viktigaste partner inom området informell utbildning:

“Det unika i organisationen ligger i dess helhetssyn på utveckling baserad på de mänskliga rättigheterna, med en bred och djup involvering av lokala ledare och myndigheter i genomförandet av projekten. Organisationen lägger stor vikt vid det ansvar som de berörda ska ta i förändringsprocessen i sina egna liv vilket är en av de avgörande faktorerna för ett hållbart resultat.”

Brev som kommit visar också på den viktiga roll PMU tillsammans med sina partner spelar i länder präglade av korruption, politiska oroligheter och konflikt.Den federala anti-korruptionsmyndigheten I Etiopien skriver:

“ECFE , Evangelical Churches Fellowship of Ethiopia, har tagit fram och använt utbildningsmaterial inom anti-korruption och etik och manualer inom gott ledarskap för undervisning av människor över hela landet. Hittills har man spridit etikutbildning bland miljontals individer, vilket ger dem insikt i att korruption och oegentligheter måste bekämpas genom människors samordnade insatser.”

Myndigheter i det konfliktdrabbade DR Kongo uttrycker att samarbetspartnern CEPAC:s arbete “blivit en god modell för den demokratiska kulturen i det civila samhället.” Provinsministeriet för planering, budget och uppföljning av utvecklingsinsatser skriver:

“Under 2011-2013 har stöder till CEAC bidragit till en ökad insikt på olika samhällsnivåer vad gäller kvinnans rättigheter. Bland annat har rätten till arv av mark och bostäder blivit mer känd. Dessa förändringar skakar om traditioner och lokala sedvänjor både inom kyrkan och i resten av samhället.”