Ny fas för PMU när fem fältkontor öppnas

Att fem fältkontor nu öppnas i de världsdelar där PMU har projekt tillsammans med partners, är ett led i planering som pågått i flera år.

– Vi går in i en ny fas av vår historia i och med att en del av vår verksamhet flyttas ut i fält och det känns jättespännande, säger Dag Bohlin, projektledare.

Merarten av projekten finns i Afrika, där kontor etableras i städerna Nairobi i Kenya, Ouagadougou i Burkina Faso och Bukavu i DR Kongo. I dessa länder kommer PMU även att registrera sig som lokal NGO. Ett kontor öppnas i Chiang Mai, Thailand och ett i Limassol, Cypern. Varje kontor betjänar de länder med PMU-projekt som finns i regionen.

– Vi ser behovet av att lära oss mer av våra samarbetspartners men också att vara mer tillgängliga för dem med kapacitetsinsatser. Genom etablering i fält finns också fler finansiella resurser att söka, exempelvis från ambassader samt FN- och EU-organ, säger Dag Bohlin.

Den stärkta fältnärvaron innebär dock inte att träda in i ansvarsroller, så som det ofta varit tidigare, framhåller han.

– Det är våra samarbetspartners som äger projekten och processen. De vet behoven och kan kontexten, vilket är en viktig förutsättning för ett bra arbete. Vår uppgift blir att stötta, något som partners länge efterfrågat.

Vid varje kontor finns en svensk fältkoordinator samt en fältcontroller som är svensk eller nationell. De kommer att följa projekten nära genom fältbesök och utbilda projektpersonal.

– Viktiga uppgifter för koordinatorn blir att möta partners i de olika länderna och föra strategiska samtal med dem om framtiden och för controllern att följa avtalsrevisioner och ge råd i ekonomiska frågor, berättar Dag Bohlin.

De nya fältkontoren ska också stärka kommunikationsarbetet i Sverige. Genom täta resor i projektländerna kan personalen förse med färsk information och bilder.

– Om det sker en humanitär katastrof i deras region kan de exempelvis snabbt vara på plats och rapportera om läget, säger Dag Bohlin.

En del av personalen vid huvudkontoret flyttats ut i fält och tjänsterna som projektkoordinatorer hemma ändrar karaktär.

– Handläggarna i Sverige fortsätter med projektuppföljning men får betydligt mer tid för tematisk fördjupning, vilket både PMU och våra partner ser ett stort behov av. Kunskapen om de områden vi arbetar med ökar, säger Dag Bohlin.

Sammantaget ser han många fördelar i arbetet framöver.

– Vi får betydligt bättre förmåga att följa upp våra insatser, vilket höjer kvaliteten på dem. Det ger också bättre möjlighet att nätverka med andra organisationer. I förlängningen hoppas vi att det leder till samarbete med nya partners, nya finansiärer och fler projekt.

Fältkontoren blir också en resurs för svenska församlingar. Arbetsutskott och regionråd får lättare att inhämta information och församlingarna kan få hjälp i sina kontakter med partners, information och stöd i samband med fältresor. Även för PMU-praktikanterna blir kontoren en resurs, även om det är partnerorganisationerna som har ansvar för dem.

All personal åker ut i augusti och september och ska fungera i sina tjänster så snart de är på plats.