Ny global PMU-studie belyser gender och jämlikhet

PMU InterLifes studie om gender och jämlikhet, som nyligen presenterades, har formats utifrån behovet av inventering och fördjupad analys av genderfrågornas plats, genomförande och konsekvenser i PMU:s globala arbete.
Studiens grundläggande syfte är att undersöka genderfrågornas plats och innehåll hos lokala samarbetspartners i fält. Intervjuer med 31 medarbetare med inblick i ämnet, i Afrika, Latinamerika och Asien, har genomförts.

Studien belyser också de bärande teologiska, teoretiska och praktiska motiveringarna för ett jämställt arbetssätt och diskuterar och föreslår metoder för att betona genderfrågor och för att stärka kvinnors ställning i arbetet.
Tanken är att studien ska ligga till grund för seminarier med PMU InterLifes lokala samarbetspartners och vara utgångspunkt för en utvecklad och fördjupad genderpolicy för allt arbete inom organisationens ram.

I studien betonas att genderfrågor är djupt kontextuellt förankrade och att den övergripande bild som ges behöver kompletteras med fördjupade studier som grund för konkreta insatser i ett givet sammanhang.
Utöver studiens intervjumaterial har ett 25-tal rapporter samlats in från medarbetare i andra genderrelaterade PMU-projekt, som vägs in i en sammanställning av förslag till konkreta insatser inom genderområdet.

Studien pekar på den tydliga kopplingen mellan genderproblematiken och sociala frågor, och vikten av att alla sociala insatser har ett genderfokus där flickor och kvinnor lyfts särskilt. Inte minst inom utbildning, där obalansen mellan könen är stor.
Vikten av att bygga, utveckla och fördjupa kvinnliga nätverk betonas, men också att det i arbetet med att medvetandegöra individer, grupper och organisationer är ytterst viktigt att involvera män. Mötesplatser mellan kvinnor och män, där strukturella genderproblem kan behandlas framhålls som betydelsefulla, men även specifika utbildningsinsatser för kvinnor respektive män.

Fyra övergripande mål för PMU InterLifes arbete föreslås: Arbetet ska bidra till en fördjupad teologisk och teoretisk förståelse för genderproblematik. Genderperspektivet ska finnas med i alla utvecklingsprojekt Ä i förlängningen även i lokala partners arbete. Genderperspektivet ska genomsyra hela organisationen samtidigt som specifika kvinno- och jämställdhetsorgan beaktas.  Ansvaret för genderfrågor delas lika av män och kvinnor, med tyngst ansvar för dem som har mest makt.

Studien “Gender och jämlikhet i PMU InterLife och världen, En studie om genderfrågor utifrån PMU InterLifes lokala samarbetspartners” är författad av Ulrik Josefsson.