Ny utvärdering om jämställdhet

PMU:s samarbetspartner har bidragit till ökad jämställdhet. Kvinnogrupper och organisationer har bildats som stärkt kvinnors ekonomiska situation och kapacitet, och många har fått ledarroller i sina samhällen, visar en ny utvärdering. Men förtryckande strukturer och skadliga traditioner håller
ännu många kvinnor tillbaka.

Det är trosbaserade organisationers arbete i samarbetsländerna Tanzania, Benin och Egypten som granskats av konsulten Agnes Abuom, Kenya, som också är ordförande i Kyrkornas världsråd.

Kyrkan har en nyckelroll att spela för jämställdhet i samhället. Det finns ett förtroende för den, den har ett stort nätverk och den är en naturlig mötesplats för dialog. Ändå är en viktig slutsats att den behöver ta ett mycket större ansvar.

– Som värdebaserade organisationer skulle våra partner kunna ha stor påverkan på myndigheter, näringsliv, fackföreningar och poliska aktörer, men den potentialen behöver utnyttjas mycket mer, säger Sven-Olof
Möller, ansvarig för utvärderinar på PMU.

Samtidigt finns stora brister i jämställdheten även inom de egna leden, där man behöver bevaka att kvinnors representation stärkas.

– Utvärderingen visar hur komplexa och olika de kulturella kontexterna är. Det krävs ett ordentligt grundarbete för att förstå de maktstrukturer som håller kvinnor tillbaka, och kunna använda de skilda strategier som behövs,
framhåller Möller.

Enligt utvärderingen är ledare på alla nivåer, och i synnerhet manliga, nycklar i arbetet för förändrade attityder. Pojkar och män behöver också inkluderas i arbetet för jämställdhet, så att de inse fördelarna i stället för att känna sig hotade, och får en ny bild av manlighet.

Ä Jag hoppas att utvärderingen ska hjälpa oss att intensifiera arbetet för jämställdhet. Det faktum att konsulten är kenyansk, ger hög relevans och legitimitet. Den utgår inte från den svenska situationen, utan har ett annat perspektiv, säger Sven-Olof Möller.

Jämställdheten har också nyligen granskats inom svenska Pingst. En klar majoritet tycker att detta är en fråga som det behöver jobbas mer med, visar en rapport. Bland annat är kvinnor ännu dåligt representerade i
de olika styrelserna.