Otydligt möte om ny biståndsplattform

Efter kritik om att den svenska biståndspolitiken är rörig och att det är svårt att förstå dess mål, ska en ny plattform tas fram med ökat fokus på resultat och styrning, förenkling och effektivisering. I tisdags inbjöds folkrörelserna till ett möte på UD, som ett led i att inkludera dem i denna process.

– Processen är till för att skingra dimmorna och tydliggöra mål och riktning för det svenska biståndet, säger Niclas Lindgren. Detta är i grunden något positivt, men samtidigt finns en otydlighet när det gäller hur omfattande arbetet är.

– Regeringen signalerar att det bara är en uppstädning inom mål och policy, som inte kräver någon djupare förankringsprocess eller beslut i riksdagen, men en del bedömare tolkar detta som en djupare reformprocess av hela biståndet.

Från folkrörelsernas sida framhålls att biståndsarbete är komplext och kräver långsiktighet och trygga förutsättningar. Man ser risken i en fokusering på att rapportera snabba och synliga resultat och betonar vikten av att se till de mest utsatta och försäkra sig om att ägarskapet ligger hos mottagarna. Önskan är en bättre dialog med de olika biståndsaktörerna och deras samarbetspartner i fält.

– Det finns ett stort behov av en uppdaterad omvärldsanalys och en analys om biståndets och Sveriges roll i världens utveckling säger Niclas Lindgren. Inom en snar framtid bor majoriteten av världens fattiga i städer, och dessutom i stor utsträckning i medelinkomstländer. Detta gör det problematiskt att tala om “fattiga länder” som de mest utsatta, och den insikten måste påverka oss i arbetet med att effektivisera och tydliggöra vad vi vill och kan.

Han framhåller det civila samhällets viktiga roll i att bygga goda värdegrunder och forma ett socialt kapital av tillit, förtroende och goda relationer.

– Detta är ett oerhört viktigt komplement till de mer tillväxtorienterade parametrarna när vi ska bekämpa fattigdom i världen.

Enligt den ursprungliga planen skulle plattformen vara klar till midsommar, vilket hade inneburit mycket kort om tid för att ge respons. Nu siktar man istället på ett regeringsbeslut i oktober.

Med sig hem från mötet fick företrädarna för de olika folkrörelserna ett allmänt hållet underlag att tycka till om.

– Vi har nu två veckor på oss att svara på frågorna i det. Ramorganisationerna kommer att samordna sina synpunkter men kan också lämna egna kommentarer, berättar Niclas Lindgren.

Noomi Lind