En röst för de röstlösa

Vår värld är på många sätt mer ihopkopplad idag än den varit tidigare. De utmaningar människor i utvecklingsländer står inför idag är på flera plan relaterade till val vi, i de så kallade utvecklade länderna, gjort och gör. Fattigdomsbekämpning handlar inte enbart om att ge människor stöd i att etablera utvecklingsprojekt lokalt utan också om att undanröja de strukturer som sätter dem i fattigdom och utsatthet.

PMU vill verka för förändring för utsatta grupper runt om i världen. Vi gör det både genom direkta insatser till behövande men vi vill också verka för att de strukturer som upprätthåller orättvisor förändras.
Ett strategiskt påverkansarbete handlar om att tillsammans med samarbetspartner i andra länder och rättighetsbärarna identifiera och adressera de strukturerna. Och att hela tiden ställa sig frågan varför situationen är som den är, tills man identifierat själva grundorsakerna. Och därefter genom god analys, bidra med förslag på lösningar.
PMU:s påverkansarbete vill verka för en mer rättvis och jämlik värld för alla. Då är det viktigt att vi som samarbetspartner till organisationer och församlingar ute i några av världens mest ekonomiskt och socialt utsatta länder, för fram deras erfarenheter till beslutsfattare i Sverige; så att de beslut de tar även gynnar dessa människor.

Tillsammans förändrar vi världen!