Pingströrelsens förändringskraft i världen lyftes i seminarium

– Religiösa ledare är moraliska skyldighetsbärare. De har stort inflytande över människors liv och beteende. Det är därför viktigt att inkludera dem i arbetet för utveckling och förändring, säger Josephine Sundkvist, från enheten för partnerskap och innovation på Sida.
I fredags anordnade PMU, ALT och SMR ett seminarium på temat
”Religion och utveckling, och den pentekostala rörelsen som förändringskraft”.

– 84 procent av världens befolkning kallar sig själva religiösa. Vi behöver förstå hur religion, religiös övertygelse och tro relaterar till förändringsprocesser i samhället, säger PMU:s direktor Niclas Lindgren i sin inledning.
Idag har den världsvida pingströrelsen 683 miljoner medlemmar. 2025 beräknas antalet medlemmar stiga till 796 miljoner. Pingströrelsen och islam är de snabbast växande religiösa rörelserna i världen idag. I arbetet med Agenda 2030 och de 17 globala utvecklingsmålen behövs många typer av insatser och olika inflöden av resurser vid sidan av biståndet, eftersom kostnaden för att uppnå målen kraftigt överstiger världens samlade bistånd. Här menar många att religiösa aktörer är viktiga. Fredagens seminarium hade som syfte att fördjupa förståelsen för religion och utveckling, och hur de två samverkar, med fokus på pingströrelsen.

Över 60 personer hade samlats på Ekumeniskt center i Alvik till seminariet som modererades av Niklas Holmefur, rektor vid Örebro teologiska högskola. Inbjudna gäster var Josephine Sundqvist och Charlotta Norrby från Sida. Allan Anderson, professor i teologi vid University of Birmingham och Jan-Åke Alvarsson, professor i kulturantropologi vid Uppsala Universitet.

Josephine Sundkvist, från enheten för partnerskap och innovation på Sida, som också skrivit en avhandling om religion och utveckling vid Uppsala universitet, inledde seminariet och talade utifrån Sidas perspektiv.
– Även om regeringar utarbetar lagar, så utgör religiösa ledare i de flesta fall en grupp som jag kallar moraliska skyldighetsbärare. De har stort inflytande över människors liv och beteende. Det är därför viktigt att inkludera dem i arbetet för utveckling och förändring, säger Josephine.
Religion och utveckling är inte ett övergripande perspektiv som Sida jobbar specifikt med. Men i deras policyramverk finns många perspektiv som religion och utveckling är en del av. Sida har också en guide till maktanalys. Där tittar man på vem som kan förändra och påverka samhällen. Där är religionens roll och religiösa ledare en viktig faktor. I Sidas policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd står det: “Religiösa aktörer kan spela en viktig roll i kampen mot intolerans, diskriminering och begränsning av de mänskliga rättigheterna”.
Josephine Sundkvist menar att pingströrelsen är en av dessa viktiga religiösa aktörer.
– Pingströrelsen är en växande rörelse och behöver tas i beaktning. Vi kan inte basera vår världsbild på hur det brukade vara. Vi måste titta på dess inverkan och påverkan idag.

Allan Anderson, professor på avdelningen för teologi och religion vid University of Birmingham har forskat om pingströrelsen i många år och själv bott i utvecklingsländer som Zimbabwe. I sin presentation lyfte han styrkan i att pingstkyrkan är en rörelse för de som lever i fattigdom.
– Det är normalt sett en gräsrotsrörelse som lockar missgynnade och underpriviligierade människor. 80 procent av världens pingstvänner bor i Syd, säger han och förklarar att detta också innebär att rörelsen har en enorm påverkan på utveckling. Det är känt att pingströrelsen globalt har startat skolor, sjukhus och gett stöd till företagande. Men resultaten har varierat, menar Allan Anderson.
Ibland har projekten varit mycket framgångsrika, ibland har de misslyckats och ibland har de varit mediokra.
– Det är inte möjligt att associera pingströrelsen med ett specifikt förhållningssätt till utvecklingspolitik eller praxis. Det finns inte en viss teori eller politik som gäller för alla. Pingströrelsen globalt sett är involverad i många olika projekt vars syfte är att förbättra livet för både medlemmarna och samhället i stort, säger han.

I paneldiskussionen deltog, utöver föreläsarna, också Charlotta Norrby, chef för enheten för Civila samhället på Sida. Hon fick den inledande frågan.
Var står Sida i denna fråga just nu?
– De senaste tio åren har vi ordnat seminarier i ämnet. Vi jobbar med en multidimensionell fattigdomssyn, and har fyra olika aspekter när vi gör en fattigdomsanalys. Religion kommer in när vi pratar om makt och röst. Men jag tror också att den är viktig att diskutera i förhållande till resurser.

Vad upplever ni har hänt de 10-15 senaste åren sedan frågan uppmärksammats mer, och när religion har haft en påverkan överallt?
– Enligt mig så har man förflyttat sig från ett instrumentellt tillvägagångssätt, religiösa aktörer fokuserar inte bara på att leverera tjänster. Det är viktigt att också vara röstbärare och samhällsförändrare. Det har blivit mer märkbart under de senaste åren, menar Josephine Sundkvist.
– Det har varit uppfriskande att se pingstvänner involvera sig i ämnen som rör mänskliga rättigheter och klimatförändringar, tillägger Allan Anderson.

Vart befinner vi oss nu, tio år efter att vi börjat lyfta frågan om religion och utveckling? Vilka hål finns att fylla?
– Jag uppmuntrar innovativt partnerskap. Det som utmärker sig för svenska pingströrelsen är att man haft samma partner under lång tid. Världen förändras konstant. Titta på vart förändring sker just nu. Luterska federationen i Tanzania försökte t.ex. få till ett partnerskap med Bill Gates Foundation. Vi behöver nya sätt att tänka kring hur vi får in insamlade medel och vem vi arbetar i partnerskap med, säger Josephine Sundqvist.
– Jobba tillsammans med filantroper, men också andra icke-trosbaserade organisationer, uppmanar Charlotta Norrby.
– Jag tror att vi behöver mer forskning och forskning som sträcker sig över lång tid. Jag besökte Assemblies of Gods församlingar i Centralamerika för några år sedan. Då var de emot det sociala resonemanget. Men detta förändrades över tid. I två av de länder jag besökte då, har kyrkan startat politiska partier idag, säger Jan-Åke Allvarson.

MATILDA HECTOR