PMU får gott betyg av revisorerna PwC

“Utifrån vår insyn i ett flertal såväl ramorganisationer som andra internationella organisationer anser vi att PMUs interna kontroll i dagsläget är välutvecklad och ligger i framkant jämfört med många organisationer.”

Så skriver PMU:s revisionsbyrå PwC, som är världsledande i sin bransch, i ett 14 sidor långt dokument. De ifrågasätter den bedömning som Sida baserat beslutet att inte bevilja ett förnyat ramavtal på. Dokumentet har lämnats in av PMU till Sida, som lovat att granska det inför det nya möte som kommer att hållas med PMU den 8 maj.

PWC uttalar sig i sin PM om de delar som auktoriserad revisor har att granska enligt avtal mellan organisation och Sida, det vill säga den del av helheten som ligger inom deras arbetsfält som PMU:s revisorer. I inledningen av dokumentet skriver revisorerna så här:

“Vi har uppfattningen att PMU InterLife under de senaste 4-5 åren engagerat och kraftfullt har arbetat med att utveckla och förbättra sin organisation. PMU har ett öppet och transparent sätt att arbeta på och är mottagliga för konstruktiv kritik och åsikter om sin verksamhet, vilka man har bearbetat och använt på ett utvecklande sätt.

Vi har stor erfarenhet av granskning, bedömning och uppföljning av biståndsprojekt och bidragsfinansierad internationell projektverksamhet. Vi har erfarenhet av att ha utvärderat ett stort antal internationella biståndsorganisationer som erhåller Sida-medel runt om i världen. Dessa organisationer har bedömts bland annat utifrån avtalsefterlevnad, intern kontroll, finansiella system och rutiner samt kostnadseffektivitet. Vi har även stor erfarenhet av att granska svenska biståndsorganisationer som erhåller Sida-medel och som bedriver omfattande internationell verksamhet i flera led från huvudkontor, regionkontor till landkontor och lokala samarbetspartners.

Utifrån vår erfarenhet, både av granskningsarbete som utgår från Sverige, men även ett stort antal uppdrag som har genomförts i lokala samarbetsländer, bedömer vi att PMU InterLife, jämfört med andra organisationer med verksamhet enligt ovan, är mycket väl positionerade avseende hantering av projektverksamheten. PMU har en hög nivå vad gäller genomförande av kontroller och uppföljning av verksamheten, man har ett väl utvecklat projekthanteringssystem och organisationen bedöms vara väl uppbyggd utifrån de behov som erfordras.”

Revisionsbyrån framhåller att ett “engagerat och ambitiöst förbättringsarbete” har genomförts och menar också att Sidas beslut baserats på uppgifter som är inaktuella.

“Vårt övergripande konstaterande är att Sida underbygger sitt beslut genom hänvisning till ett antal flera år gamla (upp till sex år) rapporter, vilka dessutom till viss del ifrågasatts och kritiserats av PMU. Rimligt anser vi vara att PMU bedöms för den status man har idag, och inte vad som var för handen åren 2008 till 2012. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess, samtidigt som ett omfattande utvecklingsarbete har bedrivits.”

PwC konstaterar att man “i egenskap av auktoriserade revisorer för PMU” då det gäller intern kontroll och styrning inte känner igen sig i Sidas motivering till beslutet, den 15 april, att inte förnya ramavtalet med PMU.

Fotnot: PwC (Pricewaterhouse Coopers) är världsledande som revisionsbyrå, verksamma i 157 länder och med 184 000 medarbetare. I Sverige finns 100 kontor med 3800 medarbetare.

Bifogat finns ett utdrag ur PwC:s dokument.