PMU ger UD remissvar gällande lagstiftning om konfliktmineral

Foto: Annelie Edsmyr, PMU

Vid årsskiftet träder uppdateringen av EU:s konfliktmineralförordning i kraft. PMU menar att det är av största vikt att den nya EU-förordningen får genomslag både i debatten och i realiteten. Läs PMUs remissvar på regeringens promemoria om konfliktmineraler.

PMU följer sedan länge konfliktmineralfrågorna på lokal, nationell och internationell nivå. I DR Kongo bevakar PMU frågan via samarbeten med Panzi-sjukhuset i Bukavu och doktor Denis Mukwege, stora kyrkor-rörelser i Östra DR Kongo, lokala forskare i Bukavu samt andra lokala civilsamhällesorganisationer. PMU har också personal på plats i Bukavu och får löpande rapporter om utvecklingen i regionen, bland annat rapporter som kopplar gruvindustrin till den konfliktfyllda situationen i DR Kongo. En del saker går åt rätt håll inom gruvindustrin men förändringarna går för sakta och stora utmaningar kvarstår, speciellt för mineralbrytare som verkar i konfliktdrabbade och därmed svårtillgängliga området.

PMU har fört en regelbunden dialog med UD om detta över tid.  I somras presenterade utrikeshandelsminister Anna Hallberg en promemoria om den kompletterande EU-förordningen kring konfliktmineraler. Hon förklarar vad förändringen innebär för svensk lagstiftning och hur Sverige bör hantera uppföljningen. Men det finns flera brister i EU:s förordning som PMU anser att promemorian inte adresserar. En av de viktiga frågorna som behöver tas upp är frågan om brott mot mänskliga rättigheter kopplat till konfliktmineraler. Man talar heller inte om kännbara konsekvenser för företag som väljer att importera konfliktmineraler samt vilka företag som kommer att omfattas av den nya lagstiftningen.

Här har du möjlighet att läsa hela PMU:s remissvar och konkreta förslag till Utrikesdepartementet.

PMU