PMU:s uppdrag är att verka för alla människors lika rättigheter

PMU:s uppdrag är att bekämpa fattigdom, och att alltid verka för alla människors lika rättigheter. Vi jobbar globalt tillsammans med våra samarbetspartner för fördjupad dialog, ökad tolerans, ansvarstagande, tillit etcetera. I val av målgrupper är det självklart att vi och våra partner alltid utgår från ett fattigdomsperspektiv. Ett urval som tar hänsyn till exempelvis religiös eller politisk tillhörighet, eller sexuell läggning, är självklart helt otänkbart.

För en tros- och rättighetsbaserad organisation som PMU är alla människors lika värde och rättigheter en grundbult. Vi samarbetar i våra projekt med aktörer som delar dessa för oss grundläggande värderingar.

Vi känner därför inte igen oss i den bild som publicerats i Aftonbladet. Vi är en del av en folkrörelse i Sverige och i världen, där många uttryck finns för mycket starkt ansvarstagande i samhället, och där det också självklart både i Sverige och globalt finns djup dialog kring många svåra frågor. En sådan skrivs om i Aftonbladet, där en spänning synliggörs mellan rättigheter uttryckta i artikel 18 och 19 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna (om religions-, åsikts- och yttrandefrihet) och rättigheter hos i detta fall sexuella minoriteter.

Vi på PMU har en viktig roll som skapare av plattformar för dialog. Vi väjer inte på något sätt för frågor som har med rättigheter och sexualitet att göra, vilket t.ex. tar sig uttryck i hur vi arbetar med frågan om sexuellt våld i konflikt, hiv-utmaningen, kvinnlig könsstympning och HBTQ-frågan. Frågor till vilka stark stigmatisering ofta är kopplat, som måste motverkas. Vi menar att religiösa rörelser och ledare i världen är viktiga aktörer för förändring och ökad tolerans och respekt för människans okränkbara värde och rättigheter. I många av våra samarbetsländer är religiösa ledare aktörer som många människor lyssnar till.

Därför tror vi att PMU och liknande organisationer är viktiga för att stimulera ideologiska samtal i det civila samhället. Vårt arbete i Demokratiska Republiken Kongo, vilket bland annat genomförs tillsammans med den internationellt erkände dr Denis Mukwege, och som Charity Rating ifrågasätter om vi ska få stöd till, är ett gott exempel på vad som behöver göras för att uppnå varaktig förändring inom jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Där jobbar vi tillsammans med Dr. Mukwege för att på olika arenor i DR Kongo, Afrika, Sverige, EU och FN påverka för att kvinnors rättigheter ska stärkas, samt adressera grundorsaker till den långvariga konflikten genom att verka för en förändring genom lagstiftning mot konfliktmineraler, implementering av fredsavtalet undertecknat i Addis etc.

Samtidigt jobbar vi tillsammans på individnivå för att hjälpa de människor som behöver vård och omsorg och därför söker sig till bland annat Panzisjukhuset. Som en tredje del i vårt arbete arbetar vi med kulturförändringsarbete, där arbetet för en god och demokratisk kultur behöver ständiga insatser i samarbete med civilsamhället, bl.a. vår samarbetskyrka i landet, en kyrka med över 800 000 medlemmar, med enorm samhällspåverkan genom sina mer än 1000 skolor, fem sjukhus och hundratal kliniker. Dessa tre nivåer, som handlar om att verka för förändring på strukturell nivå, på kulturell nivå och mellanmänsklig nivå, genomsyrar vårt arbete generellt.

Slutligen vill vi säga att vi är helt transparenta med vilka insatser vi gör i världen, och vilka värderingar vår verksamhet grundas på. Vi har ingen dold agenda, och tål granskning. Precis som Radiohjälpen uttrycker i sitt svar välkomnar vi respektfull dialog om hur vi arbetar och vad vi gör.

Läs också Radiohjälpens svar på Charity Ratings debattartikel