• Filtrera
Gemensamma krafttag för miljön i Nandi Hills

Gemensamma krafttag för miljön i Nandi Hills

Nandi Hills i Kenya är särskilt utsatt för störtfloder och avskogning till följd av både klimatförändringar och mänsklig påverkan. Genom att öka användningen av system som tar tillvara på regnvatten, plantera träd, introducera hållbarare alternativ till eldning med kol, lära sig om sophantering och samarbeta med myndigheter, är målet med projektet ett förstärkt och utbildat civilsamhälle som kan möta olika regionala miljöutmaningar. Målet är också att människorna i regionen får en större förståelse för sitt eget ansvar och för de miljöinsatser som myndigheterna gör. – Sedan projektet startade har vi sett hur befolkningens inställning gradvis förändrats. Många brydde sig inte om miljön för att de inte hade kunskapen. Nu ser man en motivation att förändra som kommer inifrån och vi börjar kunna jobba tillsammans för att öka antalet träd i regionen och bevara miljön. (Mr Andrew Omam, Kenya Forest Officer)
Projekt: 20311051 Huvudområde: Hållbar miljö och miljöskydd Geografiskt område: Nandis sluttningar - Meteitei, Mbogo valley, Thessalia och Tamu. Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya (FPFK) Finansiär: Projektet finansieras helt av egna insamlade medel till PMU. Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Bekämpa klimatförändringen
Kvinnor i fronten för fred i norra Kenya

Kvinnor i fronten för fred i norra Kenya

I norra Kenya lever de boskapsskötande folkgrupperna Turkana och Pokot. Bristen på vatten och föda är tidvis stor och många lever under svåra förhållanden. Kampen för överlevnad har resulterat i en väpnad konflikt om boskapen. ”Majoriteten av oss är änkor eller har förlorat våra söner till den här konflikten”, säger Mama Rahab. Hon är medlem i en fredsbyggande kommitté, som organiseras av PMU:s partner i fält, i ett försök att öka dialogen och förståelsen mellan de två stammarna och dämpa konflikten som slår hårdast mot kvinnorna och barnen. Vägen ur striderna ligger bland annat i ett intensivt fredsbyggande arbete och i att hitta alternativa försörjningsmöjligheter för att minska konkurrensen om boskapen. Mama Rahab är optimistisk inför framtiden. ”Länge var det bara männen som var med på mötena och om en kvinna kom fick hon inte lov att tala öppet eller ha en åsikt.” Men i det här projektet känner Mama Rahab att kvinnorna är med i fronten för det fredsbyggande arbetet. ”Vi som kvinnor har en roll att spela för att få slut på konflikten och vi tackar Gud att vi uppskattas för vår medverkan.”
Projekt: 20315021 Huvudområde: Fred Geografiskt område: Turkana South - Turkana County    Kainuk, Kakong, KalemngorokKatilu, Lokichar, Kaptir - Sigor- West Pokot County    Marich, Runo, Masol, Turkwel, Orwa, Seremach Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya (FPFK) Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Fredliga och inkluderande samhällen
Minskad mödra- och spädbarnsdödlighet i Tanzania

Minskad mödra- och spädbarnsdödlighet i Tanzania

Mödra- och spädbarnsdödligheten är fortfarande en utmaning i Tanzania och regionen Tabora. I Nkinga-sjukhusets upptagningsområde är antalen mycket höga, men genom tidigare PMU-projekt och projekt för nyfödda har vi kunnat se en minskning med 59,1 procent av mödradödligheten och 32,3 procent av spädbarnsdödligheten. I denna andra fas riktar vi in oss på nya distrikt på ett liknande sätt som under fas ett. Det sker genom att utbilda lokal hälsovårdspersonal samt gravida kvinnor och fäder. Vi stöder också lokala samhällen att skapa hållbara strukturer som ger stöd för ökad kunskap och kapacitet när det gäller hälsa.
Projekt: 30718001 Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Nzega district och Igunga district i Tabora governate, Tanzania Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Tanzania, Dar es Salaam Finansiär: Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Andreas Alexandersson  
Läs mer
Rätt till utbildning i Uganda

Rätt till utbildning i Uganda

Projektet arbetar i ett område som har blivit mycket påverkat av rebellgrupper under tidigare konflikter i Uganda. Många människor som har varit flyktingar under flera år har nu återvänt till sina hemtrakter, men har på grund av konflikten inte fått någon utbildning. Projektet vill utveckla kapaciteten i området för att öka läs- och skrivkunnigheten tillsammans med entreprenörskap. Projektet verkar bland annat genom att skapa grupper för samverkan och självhjälpsgrupper som ska bedriva påverkan gentemot myndigheter för att öka samhällets stöd. Mänskliga rättigheter är en bas genom hela projektet.
Projekt: 32115001 Huvudområde: Utbildning Geografiskt område: Rakai, Bundibugyo och Gulu, Uganda Samarbetspartner: Pentecostal Ministries of Uganda Churches Fort Portal Finansiär: Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Flickor får rätt att slippa könsstympning

Flickor får rätt att slippa könsstympning

På landsbygden i Kenya är traditionell könsstympning av flickor fortfarande utbrett. Det leder till ett ofta livslångt lidande för flickorna och är en grov kränkning av deras rättigheter. Genom projektet kommer man att minska könsstympningen i området genom att arbeta för att ändra attityder och öka kunskaper kring könsstympning på ett kulturellt anpassat och hållbart sätt. Påverkansarbetet, som riktas till traditionella ledare, föräldrar, män/pojkar och även till flickorna själva, kompletteras av att man bl a stärker flickors rätt till utbildning och försörjning.
Projekt: 20314011 Huvudområde: Könsstympning Geografiskt område: Olgulului i Kajiado South County, Kenya Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya, Nairobi Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Försörjning för ungdomar i Tanzania

Försörjning för ungdomar i Tanzania

Projektet syftar att organisera ungdomar och stärka deras kapacitet att skapa egen försörjning samt att påverka skyldighetsbärare att skapa bättre förutsättningar för ungdomar att komma i sysselsättning. Projektet bedöms ge resultat på såväl individ- och samhälls- som institutionell nivå och skapa långsiktiga strukturella förändringar som bidrar på ett positivt sätt till ungdomars sysselsättning i Dar es Salam.
Projekt: 30715041 Huvudområde: Försörjning Geografiskt område: Temeke district, Ilala District, Kinondoni District, Dar es Salam, Tanzania Samarbetspartner: Free Pentecostal Church of Tanzania, Dar es Salaam Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson  
Läs mer
Jämställdhet och HIV-kunskap för unga i Tanzania

Jämställdhet och HIV-kunskap för unga i Tanzania

Insatsen fokuserar på jämställdhet samt hälsa kopplat till HIV och sexuell utsatthet. Totalt 20 800 ungdomar från åtta distrikt i Mbeya-regionen har fått ändrad attityd och beteende genom kunskap om riskfyllda beteenden relaterade till HIV. Målet är att medlemmar i civilsamhällesgrupper får bättre kunskaper gällande HIV och aids för att kunna bli påverkansaktörer i samhället. Grupper bildas och tränas. Kunskap om jämställdhet, entreprenörskap och miljö fokuseras också i grupperna. Ledamöter från myndigheter ska få kapacitet att skydda rättighetsbärare mot sårbarhet. Regeringen ska få ändrade synsätt och utöka sina stödåtgärder i samhället inom de områden som projektet fokuserar. Lokala myndigheter och projektet genomför ett utökat samarbete gällande åtgärder i samhället för att bekämpa HIV. Projektet ska bli en förebild för lärande i samhället och användas som modell för lärande i samhället. Rättighetsbärares röst får utökat inflytande inom olika områden.
Projekt: 30715001 Huvudområde: HIV, Jämställdhet Geografiskt område: Mbeya, distrikt – Kyela, Chunya, Mbozi och Momba, Tanzania. Samarbetspartner: Free Pentecostal Church of Tanzania, Dar es Salaam Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Barns rättigheter i Kenya

Barns rättigheter i Kenya

I det kenyanska samhället finns väldigt få system för att skydda barn mot olika typer av övergrepp och system för att anmäla övergrepp är bristfälliga. Projektet fokuserar på att lyfta fram barns rättigheter i samhället och minska deras utsatthet. FPFK jobbar med att öka kunskap, bygga nätverk och utkräva ansvar. FPFK kommer i sin organisations nätverk etablera Helpdesks, vilkas uppgift är att ge stöd samt hjälpa barn och familjer som utsatts för övergrepp att kunna fullfölja sin anmälan hos myndigheterna. Projektet kommer också verka för att myndigheter hanterar anmälningar om övergrepp korrekt. Projektet kommer genom utbildning bidra till ökad kunskap hos såväl rättighetsbärare som skyldighetsbärare.
Projekt: 20311061 Huvudområde: Barns rättigheter Geografiskt område: Nairobi, Nakuru, Kisumu, Kericho, Kenya. Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya, Nairobi Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson  
Läs mer
Kvinnligt entreprenörskap i Tanzania

Kvinnligt entreprenörskap i Tanzania

Kvinnor i Tanzania har relativt små möjligheter att starta företag eftersom markägande och makten över resurserna innehas av männen. Projektet kommer bidra till ökad jämställdhet samt stärka kvinnors inflytande i hemmet och samhället, samt ge möjlighet att bedriva affärsverksamhet, inta ledarpositioner i samhället och bevaka sina rättigheter. Projektet kommer uppmuntra och vägleda kvinnor så att de får bättre förutsättningar att bidra till utveckling i Tanzania. – Efter entreprenörskapsutbildningen så bestämde jag mig för att hyra ett rum och starta min egen skräddar-verksamhet, säger Theodora Simon från Mkata i Tanga-regionen, som också tar emot lärlingar för att få en extra inkomst när affärerna går sämre. Målgrupp för projektet är 1 800 kvinnor, män, lokala ledare och myndighetsrepresentanter i olika distrikt i Tanzania. Aktiviteter i projektet inkluderar utbildningar för kvinnor i entreprenörskap, ledarskap, mänskliga rättigheter med mera.
Projekt: 30711011 Huvudområde: Försörjning och jämställdhet Geografiskt område: Nationellt Samarbetspartner: Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT) Finansiär: Projektet finansieras av Sida, vilket betyder att varje krona från PMU tiodubblas. Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer