• Filtrera
Försörjning för hiv-positiva

Försörjning för hiv-positiva

Projektet syftar till att ge ökad hälsa, försörjningsmöjligheter och social status för människor som lever med hiv och aids. Tillgång till näringsriktig mat, inkomstgenererande aktiviteter och ökad kunskap om hiv och aids är viktiga värden i insatsen för att förbättra människors levnadssituation. Ett syfte i projektet är också att öka medvetenheten hos samhället och bryta stigmatiseringen. Vikten av att inkludera kvinnor i beslutsfattande är också avgörande för att nå den förändring man söker gällande jämställd försörjning och trygghet. Nätverkande och samarbete i kampen mot hiv och aids är också väsentligt, och i projektet arbetar man med att öka förståelsen och acceptansen hos bland annat traditionella ledare.
Projekt: 33715001 Huvudområde: Hälsa, försörjning Geografiskt område: Gokwe, Gwanda, Bikita, Bulawayo Samarbetspartner: Assemblies of God, Zimbabwe Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Malin Canslätt
Läs mer
Hälsa och välbefinnande
Försörjning för ungdomar i Tanzania

Försörjning för ungdomar i Tanzania

Projektet syftar att organisera ungdomar och stärka deras kapacitet att skapa egen försörjning samt att påverka skyldighetsbärare att skapa bättre förutsättningar för ungdomar att komma i sysselsättning. Projektet bedöms ge resultat på såväl individ- och samhälls- som institutionell nivå och skapa långsiktiga strukturella förändringar som bidrar på ett positivt sätt till ungdomars sysselsättning i Dar es Salam.
Projekt: 30715041 Huvudområde: Försörjning Geografiskt område: Temeke district, Ilala District, Kinondoni District, Dar es Salam, Tanzania Samarbetspartner: Free Pentecostal Church of Tanzania, Dar es Salaam Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson  
Läs mer
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Kvinnokooperativ för hälsa och försörjning

Kvinnokooperativ för hälsa och försörjning

På många platser i landet saknas tillgång till sjukvård. Det här projektet arbetar med att ge människor i ett antal byar mer kunskap om hälsa och mänskliga rättigheter, såväl ledare som befolkningen i stort. Man har motiverat byborna att tillsätta bykommittéer som ska verka för att utveckla sina egna samhällen och samarbeta med de 20 kvinnokooperativ som också skapats. Inom dem får ett tusental kvinnor undervisning om miljöfrågor, mänskliga rättigheter och hur man förbygger sjukdomar. Man pratar mycket med både byledare och kvinnor om de negativa effekterna av könsstympning. Kvinnor från olika folkgrupper möts inom dessa kooperativ och har börjat umgås och samarbeta. De har fått tillgång till mikrokrediter som de investerar i små inkomstgivande aktiviteter.
Projekt: 22815001 Huvudområde: Byutveckling 2, hälsa Geografiskt område: Städer och byar i regionen Mopti i centrala Mali Samarbetspartner: Eglise des Assemblées de Dieu de Mali, Bamako Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Landsbygdsutveckling med fokus på jämställdhet

Landsbygdsutveckling med fokus på jämställdhet

Även om det pratas alltmer om jämställdhet i Benin har de flesta kvinnor begränsad möjlighet att delta i beslutsfattande, både i familjen och i samhället. Kvinnor och flickor har också sämre tillgång än män och pojkar till utbildning och ekonomiska resurser. Genom alfabetiseringsundervisning och kurser i ekonomi och företagande, stöd till inkomstgenererande aktiviteter och främjande av dialog mellan män och kvinnor arbetar projektet för att stärka kvinnors möjligheter att aktivt vara med och bidra till positiv utveckling – både för sina egna familjer och för samhället i stort.
Projekt: 12215011 Huvudområde: jämställdhet, försörjning Geografiskt område: Comé, Houéyogbé (Benin) Samarbetspartner: BUPDOS (Bureau des Projets de Développement et des Œuvres Sociales) Finansiär: Sida Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Byutveckling för karmarongfolket i Mugu

Byutveckling för karmarongfolket i Mugu

Mugu med sina 55 000 invånare är ett av de minst utvecklade distrikten i Nepal. Det ligger avlägset, arbetslösheten är hög, jordbruks- och djurhållningsmetoderna är dåliga och andelen läskunniga är låg. PMU:s lokala samarbetspartner jobbar för att möta de mest grundläggande behoven hos befolkningen. Familjer där någon har ett funktionshinder får försörjningsmöjligheter och flera barnklubbar har grundats där barnen aktivt bidragit till samhällsutvecklingen genom att reparera ett dricksvattensystem. Det viktiga arbetet fortsätter för minoritetsfolket karmarong - din gåva behövs!
Projekt: 24815021 Byutveckling Mugu (Nepal) Geografiskt område: Tre byområden (Mangri, Pulu och Kimri) befolkade med minoritetsfolket Karmarong som ligger i Karnali zone, Karen-bältet i Mugu-distriktet i Nepal. Finansiär: Arbetet bedrivs i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Samarbetspartner i fält: United Mission to Nepal Kathmandu Handläggare: Anna Maria Drew
Läs mer
Kvinnligt entreprenörskap i Tanzania

Kvinnligt entreprenörskap i Tanzania

Kvinnor i Tanzania har relativt små möjligheter att starta företag eftersom markägande och makten över resurserna innehas av männen. Projektet kommer bidra till ökad jämställdhet samt stärka kvinnors inflytande i hemmet och samhället, samt ge möjlighet att bedriva affärsverksamhet, inta ledarpositioner i samhället och bevaka sina rättigheter. Projektet kommer uppmuntra och vägleda kvinnor så att de får bättre förutsättningar att bidra till utveckling i Tanzania. – Efter entreprenörskapsutbildningen så bestämde jag mig för att hyra ett rum och starta min egen skräddar-verksamhet, säger Theodora Simon från Mkata i Tanga-regionen, som också tar emot lärlingar för att få en extra inkomst när affärerna går sämre. Målgrupp för projektet är 1 800 kvinnor, män, lokala ledare och myndighetsrepresentanter i olika distrikt i Tanzania. Aktiviteter i projektet inkluderar utbildningar för kvinnor i entreprenörskap, ledarskap, mänskliga rättigheter med mera.
Projekt: 30711011 Huvudområde: Försörjning och jämställdhet Geografiskt område: Nationellt Samarbetspartner: Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT) Finansiär: Projektet finansieras av Sida, vilket betyder att varje krona från PMU tiodubblas. Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Byutveckling i Bangladesh

Byutveckling i Bangladesh

Projektet har som mål att kvinnor och barn i målgruppen ska uppleva en ökad jämställdhet och ökade försörjningsmöjligheter och genom detta få större inflytande i samhället. Till detta kommer också utbildning, hälsa och ett socialt skydd. För att få till stånd en bestående förändring måste vi arbeta mot många olika grupper i samhället, därför sker utbildning både för myndigheter, lärare i skolorna, kvinnorna och barnen samt deras familjer och grannar. Påverkansarbetet är en viktig del i projektet för att öka jämställdheten för utsatta kvinnor och barn.
Projekt: 11815011 Huvudområde: Byutveckling, kvinnor och barns rättigheter Samarbetspartner: Promoting Alternative Resources for Active Society Gazipur Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Maarit Liljegren
Läs mer
Urfolket på Mindoro kämpar för att få finnas till

Urfolket på Mindoro kämpar för att få finnas till

Urfolket mangyanerna är troligtvis en av de mest utsatta och marginaliserade grupperna i hela Filippinerna. De lever uppe i bergen på ön Mindoro och de flesta existerar inte – på papperet. Utan medborgarskap har de ingen rätt att rösta, ingen rätt till sjukvård eller till skolgång. Trots att det finns lagstiftning på plats som ska skydda mangyanernas mänskliga rättigheter, finns det stora brister i genomförandet. Genom att ge kapacitetsstärkande utbildningar kan lokala ledare arbeta för sina rättigheter och driva påverkansarbete med lokala myndigheter för att få sina rättigheter tillgodosedda. För att nå dit handlar en del i projektet om, för oss, så självklara saker som att lyfta självkänslan – ”jag är värd någonting”, ”jag räknas”, ”min röst betyder något”. En annan viktig del i projektet är att minska diskrimineringen och fördomarna om mangyanerna och att erbjuda läs- och skrivutbildning för både barn och vuxna. ”Nu när vi lärt oss läsa och skriva kan vi aldrig bli lurade igen.”, säger Sisar Masalansan, före detta ledare av Irayastammen.
Projekt: 15915001 Huvudområde: Mänskliga rättigheter Geografiskt område: Östra och västra delarna av Mindoro (Filippinerna) Samarbetspartner: Pampamayanang Mangyan Ugnayan Inc. Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Maria Wåhlin
Läs mer
Funktionshindrade – gömda och glömda

Funktionshindrade – gömda och glömda

Runt om i DR Kongo sitter de gömda och glömda i hemmen – barnen som man skäms för. Det är barn med olika former av funktionsnedsättningar. Än idag så är det många föräldrar som inte vill visa sitt funktionshindrade barn offentligt på grund av skammen. Ett delmål i detta projekt är att dessa barn ska återfå sin mänskliga värdighet och ha möjlighet att gå i skolan. Ett annat att både föräldrar och det övriga samhället inte ska diskriminera någon med funktionsnedsättning och respektera dennes rättigheter. Även vuxna med funktionshinder är måltavlor för diskriminering och har därför svårt att försörja sig. Här är målet att involvera dessa personer i aktiviteter som ger en inkomst. De som är hungriga ska kunna äta sig mätta. Exempel på aktiviteter: Info till civila samhället om situationen för funktionsnedsatta barn, animerade sessioner om problematiken runt handikapp och handikappades rättigheter och utbildning för yrkesverksamma och framtida lärare.
Projekt: 14515031 Huvudområde: Försörjning Geografiskt område: Nord- och Syd-Kivu (DR Kongo) Samarbetspartner: Bucop (Cepac) Finansiär: Sida är med och finansierar detta projekt, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Handläggare: Therese Svensson
Läs mer
Kvinnor i fronten för fred i norra Kenya

Kvinnor i fronten för fred i norra Kenya

I norra Kenya lever de boskapsskötande folkgrupperna Turkana och Pokot. Bristen på vatten och föda är tidvis stor och många lever under svåra förhållanden. Kampen för överlevnad har resulterat i en väpnad konflikt om boskapen. ”Majoriteten av oss är änkor eller har förlorat våra söner till den här konflikten”, säger Mama Rahab. Hon är medlem i en fredsbyggande kommitté, som organiseras av PMU:s partner i fält, i ett försök att öka dialogen och förståelsen mellan de två stammarna och dämpa konflikten som slår hårdast mot kvinnorna och barnen. Vägen ur striderna ligger bland annat i ett intensivt fredsbyggande arbete och i att hitta alternativa försörjningsmöjligheter för att minska konkurrensen om boskapen. Mama Rahab är optimistisk inför framtiden. ”Länge var det bara männen som var med på mötena och om en kvinna kom fick hon inte lov att tala öppet eller ha en åsikt.” Men i det här projektet känner Mama Rahab att kvinnorna är med i fronten för det fredsbyggande arbetet. ”Vi som kvinnor har en roll att spela för att få slut på konflikten och vi tackar Gud att vi uppskattas för vår medverkan.”
Projekt: 20315021 Huvudområde: Fred Geografiskt område: Turkana South - Turkana County    Kainuk, Kakong, KalemngorokKatilu, Lokichar, Kaptir - Sigor- West Pokot County    Marich, Runo, Masol, Turkwel, Orwa, Seremach Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya (FPFK) Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer