Rådslaget för Pingst påverkar PMU

Omkring 350 personer samlades under fredagen och lördagen i Norrköping för att ta del av redovisningar och verksamhetsplaner, välja styrelser samt fatta beslut i en rad viktiga frågor.

Bland annat beslöt rådslaget att PMU, i nära samarbete med ledningen för Pingst, ska undersöka behovet av fler finansiärer samt att skriva avtal med nya strategiska partners i fält. Man beslutade även att det finns behov av att starta upp ett eller två fältkontor under det kommande året för att öka närvaron i de olika projekten.

Idag är PMU:s främsta finansiär Sida. Rådslaget gav PMU i mandat att i än större grad samla in egna medel för att i större utsträckning kunna svara på projektansökningar från pingstförsamlingarna även utanför Sida-ramen. Man ska också se över avtalen mellan PMU och svenska församlingar så att arbetet blir så effektivt som möjligt. Detta arbete ska ske tillsammans med regionråden.

PMU:s ledning och styrgruppen för det internationella arbetet inom Pingst fick i uppdrag att arbeta vidare med vad de olika besluten på rådslaget i praktiken innebär. Rådslaget valde Peter Kammensjö till ordförande för styrgrupp Internationell.