Så jobbar PMU för kvinnors hälsa

Den stora sårbarhet som fattigdom, ojämlikhet och krig och konflikter medför, är ett allvarligt hot mot kvinnors hälsa i världen. Sjukdomar som malaria och hiv och aids, slår exempelvis hårdare mot dem som inte har kunskap, mat eller tillgång till vård. Brist på näringsrik kost ger också svåra kroniska följder.

– Flickor som inte får tillräckligt med mat kan få för trånga bäcken och svaga kroppar, vilket bland annat orsakar problem när de senare ska föda barn. Och bristen på tillgång till mödrahälsovård försvårar läget ännu mer, säger Maria Stålgren, handläggare inom hälsa och mänskliga rättigheter/DR Kongo, på PMU.

Att arbeta rättighetsbaserat, och på olika nivåer, är viktigt för att en genomgripande förändring ska ske, menar hon.

– Våra olika typer av projekt och partner, ger bra förutsättningar för detta.
Vi har konkreta insatser i avlägsna samhällen där sjukvården inte är etablerad.
Vi påverkar också för ett större ansvarstagande ända upp på högsta politiska
nivå. I våra församlingar och nätverk har vi medarbetare med hög kompetens inom sjuk- och hälsovård, vilket också är en stor tillgång när det gäller att
utforma projekt som är relevanta och effektiva.

Utifrån sina erfarenheter som handläggare för Myanmar och numera DR Kongo, på PMU, kan hon se resultat såväl på gräsrotsnivå som på strukturell nivå.

– Vi har nått ut till människor som annars inte skulle ha fått vård, genom våra lokala nätverk. Befolkningen i byar i Myanmar har fått tillgång till hälsovård och vaccinationsprogram samt hälsoundervisning för att bättre kunna påverka sin egen situation. Genom vår insats har de också kunna bygga upp en inkomst så att de har råd med sjukvård.

På Panzisjukhuset i DR Kongo har totalt drygt 33 000 patienter fått vård genom det PMU-ledda SSV-projektet mellan 2004-2014, varav 21 000 till följd av sexuellt våld, och 12 000 på grund av andra gynekologiska problem.

– Genom vårt projekt har vi också varit med och tagit fram ett nationellt protokoll i DR Kongo för medicinsk- juridisk dokumentation som kan användas vid utredningar av sexuellt våld i väpnade konflikter. Detta protokoll har i sin tur bidragit till utvecklandet av ett internationellt instrument för att utreda och bekämpa sexuellt våld, vilket är stort, säger Maria Stålgren.

__________________________

 

FN:s förklaring om rätten till bästa möjliga hälsa och tillgång till sjukvård:

Vården ska:

– Vara anträffbar: Finnas över hela landet, liksom rent vatten, mediciner och utbildad personal.

– Vara tillgänglig: Finnas till hands fysiskt, ekonomiskt, informationsmässigt och utan diskriminering.

– Vara accepterbar: Följa medicinsk etik och ta hänsyn till de behov som följer med kön och ålder, utföras konfidentiellt och tjäna till att förbättra patientens hälsostatus.

– Ha kvalitet: Bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.

(Översatt till svenska från FN:s General
Comment, nr 14 (2000))

______________________________________

 

Exempel på PMU:s arbete för kvinnors hälsa:

Armenien

“Jag får större självförtroende och tillförsikt. Jag får djupare kunskap om mina och mina barns rättigheter och om hälsovård. Jag har börjat förstå mina egna behov.” Det säger en 27-åring som är en av flera hundra gravida kvinnor som fått hjälp genom PMU:s insats. Familjecentraler har öppnats, med hälsoinformation, gruppdiskussion och hälsokontroller. Vårdpersonal utbildas och evenemang för att påverka hålls.

 

Indien

Kvinnor i New Delhis slum, som ofta har svårt att tala om
sex och hiv, möts och lär sig hur de håller sig friska. Över 160 000 har
fått kunskap om hiv och stigmat mot smittade har minskat. Närmare 3000 kvinnor och 2000 flickor har också utbildats om sina rättigheter och hur de skyddar sig mot sexuellt våld och trakasserier. Till redskapen hör radioprogram, drama, hembesök, ungdomsklubbar och samarbete med sjukhus, polis och andra myndigheter.

 

Sydsudan

Åttio procent av de gravida kvinnorna i projektområdet lider av malaria eller anemi, och malaria är främsta dödsorsaken bland gravida och barn. Genom hälsoklubbar informeras om skydd mot sjukdomar, samt om vikten av
god hygien och sanitet. Drama och poesi hör till redskapen. Kost- och amningsråd ges för att minska undernäring hos gravida och spädbarn. Nyckelpersoner utbildas för att förmedla kunskapen vidare.

 

Tanzania

Mödradödligheten sjunker år efter år i Manonga, Tanzania. I 14
av 22 byar finns nu en fast agenda för mödra- och barnavård under bymötena. Man har också startat småskaliga affärsprojekt för att få in medel till mödra- och spädbarnsvård i alla byar, och de ägs av kvinnorna. Genom arbetet för attitydförändring ökar också männens delaktighet. Hälften av dem följer nu med för att söka vård vid förlossningskomplikationer.