Samarbetet mellan PMU och Läkarmissionen avslutas för Sida-projekt

PMU InterLife är de svenska pingstförsamlingarnas biståndsorganisation och ansvarar för kontakten med Sida när det gäller församlingarnas biståndsprojekt. Utöver pingstförsamlingarna har även PMU InterLife företrätt organisationen Läkarmissionen gentemot Sida. Samarbetet med Läkarmissionen avslutas nu.
-En av anledningarna till att delar av samarbetet avslutas är att PMU InterLife inte har de kontrollsystem som krävs för att vidareförmedla Sida-medel till andra organisationer. Rollfördelningen riskerar att bli otydlig när det finns för många olika led i beslutsprocesser vilket inte minst visat sig konkret i Alfalit-projektet, säger Lars Anderås.

PMU InterLife har sedan slutet av 1990-talet, med Sidamedel, finansierat Läkarmissionens alfabetiseringsprojekt i Brasilien. Detta har skett via organisationen Alfalit som genom projektet lärt cirka 156 000 människor att läsa och skriva.

Hösten 2007 skrev media i Brasilien om att flera organisationer, inklusive Alfalit Brasil, misstänktes för otydligheter i redovisningen av antalet skolklasser i de regeringsstödda projekten. En statlig kommission tillsattes för att utreda anklagelserna. Enligt den information som PMU InterLife har fortgår utredningen ännu. Projektet har sedan december 2007 granskats av PMU InterLifes revisor samt av lokala revisionsbyråer. Alfalit-projektet i Brasilien är nu avslutat. Alfalit-konceptet finns spritt till flera länder i Sydamerika, misstankar om oegentligheter gäller enbart Alfalit i Brasilien.

Sida har betalat ut 17,6 miljoner kronor till Alfalit i Brasilien. Utöver detta har Läkarmissionen betalat 2,1 miljoner kronor i egeninsats. Av de 19,7 miljoner kronor (Sida-medel samt egeninsats) har 16,5 redovisats och godkänts av Sida.
Sida kräver nu cirka 2,2 miljoner kronor i återbetalning. Detta är ett återbetalningskrav som PMU InterLife sänder till Läkarmissionen eftersom de varit projektansvariga.

-Under det sista året har vi förstärkt vår egen kapacitet att hantera misstankar om oegentligheter i projekt så att vi på ett tidigt stadium kan upptäcka och åtgärda felaktigheter, säger Lars Anderås.
– Dels har vi anställt fler handläggare men även sett över våra rutiner och system i hanteringen av våra projekt.