Samtal om Pingstmissionens framtid

På Rådslaget för Pingst FFS, (Pingst – Fria Församlingar i samverkan) i maj förra året, togs ett beslut i sju punkter om hur missions- och biståndsarbetet ska fungera inom Pingstmissionen i framtiden. Här är PMU en del. Syftet med helgens konferens var att samtala kring hur dessa beslut ska omsättas i praktiken.

Inför helgen var bland annat alla regionråden inbjudna samt personer från församlingarnas missionsråd och styrelser.

En av frågorna som diskuterades var PMU:s roll, både gentemot biståndsorganet Sida och de svenska pingstförsamlingarna. Samtal fördes om hur detta projektsamarbete ska se ut i framtiden och vilket mandat PMU har att, i vissa fall, kunna driva projekt direkt med en lokal partner.

-Vi tror på kraften i de svenska församlingarna och vill inte distansera oss från dem, säger Niclas Lindgren, PMU:s direktor.
-Men vi behöver ser över våra arbetssätt och ibland komplettera det vi gör inom ramen för trepartssamarbetet mellan PMU, svensk församling och partner i samarbetslandet med nya strategiska samarbeten.

Niclas Lindgren informerade också om att organisationen söker nya vägar till finansiering av arbetet:

-Allt arbete som vi gör passar inte in i det anslag som vi kan söka pengar av från Sida. Det kan handla om att söka pengar via olika ambassader. Exempelvis är det vanligt att EU-pengar eller andra biståndspengar hanteras av ambassader runtom i världen, förklarade Niclas Lindgren.

-På PMU är vi tacksamma över att tillhöra en rörelse som Pingst och vi är glada för helgens konstruktiva samtal, säger Niclas.

Helgens samtal ska utgöra ett underlag för en konsekvensbedömning som ska leda till förslag till nästkommande Rådslag i maj.

___________________________________________________________

BAKGRUND TILL KONFERENSEN

Rådslaget 2011 för Pingst FFS (där PMU är en del) beslutade att:

1. Behovet att utveckla helhetsperspektivet i vår gemensamma mission och ge styrelsen mandat att arbeta för en finansiering enligt de tankar som framkommer i samtalet under rådslaget

2. PMU är pingströrelsens primära biståndsorganisation och att rådslaget rekommenderar alla pingstförsamlingar till en kraftsamling för att svara på profeten Jesajas uppmaning.

3. PMU får ta de steg mot ytterligare fokusering som behövs för att få fortsatt förtroende att förmedla SIDA-medel.

4. PMU ges mandat att i nära samarbete med styrgruppen och regionråden söka fler finansiärer och skriva avtal med nya strategiska partners i fält.

5. PMU ges i uppgift att utveckla förmågan att i högre grad kunna svara på ansökningar om diakoni-medel även utanför SIDA-ramen.

6. Pingst Internationellt för samtal med något/några regionråd i syfte att starta upp ett, eller möjligtvis två, fältkontor under året som kommer.

7. Pingst Internationellt tillsammans med PMU:s ledning under året som kommer för samtal med regionråden om förändrad egeninsatstrappa och förändrat projektsamarbete.