“Sidas kritik bra för pingströrelsen”

PMU InterLife fick 2007-2009 omkring 100 miljoner kronor per år från Sida för utvecklingsarbete i cirka 60 länder, där vi är verksamma. För 2010 ansökte vi om 115 miljoner och fick 90 miljoner beviljade. Det finns flera skäl till neddragningen.

1. Sida anser att vi arbetar i för många länder – det saknas enligt deras mening kapacitet att följa upp allt på ett grundligt sätt.

Vi delar den uppfattningen. Slagkraften ökar om vi gör större insatser i färre länder. Varje land där vi arbetar med Sidamedel kräver en arbetsinsats från vårt håll. Strategier måste utformas, resor måste göras, vi måste stå i tät kontakt med vår partner, och så vidare. Om vi begränsar oss till färre länder kan vi bli bättre på uppföljning och i ett tidigare stadium komma eventuella oegentligheter på spåret. Inom en mycket snar framtid ska styrgruppen för Pingsts internationella verksamhet besluta om vilka länder vi i fortsättningen ska förmedla Sidamedel till.

Att begränsa antalet länder där vi driver utvecklingsprojekt är dock en svår och smärtsam process i en folkrörelse. Vi har varit vana att kunna breda ut oss över hela världen, utan begränsningar. Hur blir det nu? Sviker vi fåra systerkyrkor?
Nej, så behöver det inte bli. I de flesta fall kommer de svenska pingstförsamlingarna att ha en fortsatt nära relation till och stödja systerkyrkorna i de länder som inte längre får Sidapengar.

2. Sida har synpunkter på relevansen i våra projekt.
Gynnar PMU:s arbete människor som lever i fattigdom på bästa möjliga sätt? Vi är övertygade om det. Men vi har kanske inte alltid insett vår roll som kyrka utan ibland tagit på oss ett ansvar som egentligen är statens, och därmed blivit kontraproduktiva.

Vi har inte heller varit särskilt duktiga på att redovisa resultaten av arbetet. Vi är mer vana att berätta om alla aktiviteter. Så är det ju också på hemmaplan. Församlingarna redovisar sina aktiviteter – men hur ofta följer vi upp och utvärderar resultatet?

Här finns en stor utmaning. Vi måste på ett korrekt sätt kunna visa, att vi inte bara bedrivit en god verksamhet utan också vad den konkret har lett till.
Vi är övertygade om att vi tillsammans med våra samarbetspartner är bra på att organisera människor och bekämpa fattigdom. Och vi jobbar ihärdigt med att forma allt bättre system för redovisning av detta arbete.

3. Sida kritiserar projekt där det funnits oegentligheter.
Dagen har skrivit om ett alfabetiseringsprojekt i Brasilien, där PMU samarbetar med Läkarmissionen. Resultatet av detta projekt är inte dåligt. För de drygt 17 miljoner som Sida investerat har 156 000 människor lärt sig läsa och skriva. Det är effektiv fattigdomsbekämpning. Men, här finns ett stort men som gör Sidas kritik befogad. Administrationen av projektet har misskötts.

Utöver egeninsatsen har Läkarmissionen lagt in egna medel, så att projektet kostat 19,5 miljoner. Efter många turer har vi lyckats redovisa att 16,5 miljoner använts på ett riktigt sätt. Sida kräver nu att PMU och Läkarmissionen betalar tillbaka 2 miljoner.

Vi vet ännu inte om alla de oredovisade pengarna är förskingrade, eller om de helt och hållet eller delvis använts rätt utan att utgifterna kunnat verifieras. Vår revisor är av den uppfattningen att det är mindre belopp som förskingrats, men hur det ligger till med det kommer den pågående utredningen av åklagaren förhoppningsvis ge ett korrekt svar på.

I det här fallet kan PMU inte undandra sig ansvar. Att Läkarmissionen själva så småningom upptäckte problemet och slog larm är bra, men inte gott nog. Detta borde vi ha upptäckt tidigare. Vi borde ha haft bättre system på plats för uppföljning och kontroll. Vi har system när det gäller att stödja församlingar i deras arbete, men har inte haft det när det gäller att följa upp den enda organisation vi samarbetat med, nämligen Läkarmissionen. I stället för att bygga upp de systemen valde vi förra året att avsluta det Sidafinansierade samarbetet med Läkarmissionen och koncentrera oss på att stödja våra egna församlingar. Vi ska nog inte dölja att även våra system för hantera “det vanliga” arbetet har och har haft sina brister. Men vi jobbar kontinuerligt med att förstärka även system kring den delen.

Om vi följer Sidas rekommendationer innebär det att pingstmissionen begränsar antalet länder där vi arbetar med Sidamedel och även stärker sina system. Därmed kan vi följa upp projekten bättre. Och vi kan bli bättre på att redovisa de mycket goda resultat, som vi uppnår i vårt utvecklingsarbete.

Då stärker vi också vår relation till Sida, som inte bara är en stor finansiär för oss, utan också en viktig samarbetspartner. Och PMU kommer att kunna betjäna Sveriges pingstförsamlingar på ett ännu bättre sätt.

Niclas Lindgren, direktor för PMU InterLife
Lars Anderås, direktor Pingst Internationell

Länk till debatt-artikeln: Dagen Debatt