Toppmöte om biståndseffektivitet

Detta är det fjärde högnivåmötet om biståndseffektivitet (4th High Level Forum on Aid Effectiveness) som kommer att samla cirka 2 000 delegater. Bland dessa finns ministrar och representanter från givar- och mottagarländer, multilaterala organisationer och representanter från det civila samhället.

Toppmötet i Busan ska följa upp de åtaganden om att effektivisera biståndet som världens länder gjorde i Paris 2005 och i Accra 2008. Dessa åtaganden handlar bland annat om att biståndsgivarna ska samordna bättre med varandra, använda mottagarlandets system i högre grad, öka transparensen, minska bundet bistånd med mera. En utvärdering genomförs nu men mycket pekar på att trots en hel del förbättringar är det långt kvar innan dessa åtaganden uppfylls.

Sveriges huvudsakliga ambition är därför att alla deltagare i Busan ska förnya sina åtaganden att verkligen genomföra de åtgärder som de flesta är överens om kommer att bidra till ett effektivare bistånd.

Inför mötet i Busan har två stora utvärderingar gjorts av OECD:s biståndskommitté DAC för att mäta hur givare och samarbetsländer levt upp till åtagandena. Utvärderingarna visar att framsteg gjorts för att öka effektiviteten i biståndet. Men på global nivå har endast 1 av 13 av Parisdeklarationens mål uppnåtts. Utvärderingarna slår fast att utvecklingsländer gjort mer än givarländer vad gäller att leva upp till tidigare åtaganden.

Läs mer om mötet i Busan: FN