”Våld mot kvinnor är ett uttryck för ojämställdhet”

Jämställdhet Foto Bengt Jägerskog 880x363 72dpi
En av tre kvinnor världen över har utsatts för våld. PMU är genom sina lokala partners aktiva i arbetet med att minska våldet mot kvinnor och jobba för en mer jämställd värld.

Idag är det Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Omkring 35 procent av alla kvinnor i världen har någon gång upplevt antingen fysiskt eller sexuellt våld i parrelationer eller sexuellt våld av en icke-partner. I FN:s femte Globala mål som handlar om jämställdhet, förbinder sig medlemsstaterna att innan 2030 arbeta för att avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor.

Våld mot kvinnor påverkar inte bara individen, utan samhället i stort och utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling.
– Våld mot kvinnor är ett uttryck för ojämställdhet och partiarkala strukturer där män strukturellt är överordnade kvinnor, vilket präglar också i nära relationer. Personligen tror jag att vi måste arbeta med att förändra destruktiva normer kring manlighet för att komma åt våldet, säger Fredrika Uggla, projektledare för PMU:s Globala jämställdhetsprojekt.
Under de kommande fem åren ska jämställdhetsfrågan integreras i alla projekt som stöds av PMU. På så sätt hoppas man bidra till att utrota våldet mot kvinnor.

Exempel på stöd som PMU ger mot våld mot kvinnor:

Bryter attityder mot könsstympning
Omkring 133 miljoner flickor i Afrika och Mellanöstern har upplevt någon form av kvinnlig könsstympning. Trots att könsstympning är förbjudet enligt lag i Kenya så utsätts många flickor fortfarande för ingreppet. Ofta får de men för livet. PMU:s partner FPFK jobbar med att förändra kulturen kring könsstympning bland massajerna och förhindra att fler utsätts. De åker runt och informerar om könsstympningens myter och konsekvenser och bedriver påverkansarbete mot bland annat traditionella ledare och föräldrar för att förändra attityder.

Ger våldtäktsöverlevare en röst
120 miljoner flickor världen över har någon gång tvingats till samlag eller sexuella handlingar. Enligt Världsbanken är risken större för en kvinna i åldern 15-44 att utsättas för en våldtäkt eller våld i hemmet, än cancer, en bilolycka, krig eller malaria. På Panzisjukhuset i Bukavu i DR Kongo har PMU sedan början på 2000-talet stött arbetet med att ge kvinnor som utsatts för sexuellt våld vård. Kvinnorna våldtas många gånger av rebellsoldater som använder övergreppet som en strategi i krigsföringen över landets enorma naturtillgångar. På sjukhuset arbetar man med holistisk vård. Flera kvinnor går stärkta från sjukhuset och för sin egen talan mot förövare i rättsprocesser i domstol.

Matilda Hector