Världen tar krafttag för hållbar utveckling

Stora framsteg har gjorts i utvecklingen runtom i världen tack vare samarbetet kring att uppnå millenniemålen. Målen har bidragit till att den extrema inkomstfattigdomen har halverats, mycket tack vare en positiv ekonomisk utveckling i Kina. Barnadödligheten och analfabetism har minskat. Kvinnor har fått ökade möjligheter och man har gjort insatser för renare vatten på flera håll runtom i världen. Trots dessa framsteg återstår flera stora utmaningar.

Den 25 september enades FN:s 193 medlemsländer om den slutgiltiga versionen av Agenda 2030 och 17 globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) antogs. Hållbarhetsmålen, bygger vidare på milleniemålen som går ut i slutet på året och ska fullfölja det som milleniemålen inte uppnådde. Medan millenniemålen fokuserade på fattigdomsbekämpning så kommer de nya målen att ha ett större fokus på hållbar utveckling, där ekonomisk, social och miljömässig utveckling kommer tas i särskild beaktning. Extrem fattigdom ska bekämpas, ojämlikheter upphöra och klimatförändringar motverkas.
PMU:s arbete kommer att präglas av den nya agendan de nästkommande femton åren.
– Vi har redan sedan tidigare haft en viss förståelse kring hur de globala målen skulle komma att utformas, därför har vi redan formulerat ett antal prioriteringar som nu synkar ganska bra med målen, säger Sven-Olof Möller, Utvecklingsstrateg på PMU.

Till skillnad från milleniemålen som utformades enbart av en grupp inom FN, så har de nya målen utformats av flera länders regeringar, näringslivet och civilsamhället. Målen gäller alla länder, från höginkomstländer som Sverige till utvecklingsländer som Etiopien, och alla ska samarbeta för genomförandet av agendan.
– Milleniemålen handlade i princip enbart om mål för utvecklingsländerna. Agenda 2030 berör hela världen, varje nation och varje organisation. Varje individ måste börja fundera över hur man bidrar till förverkligandet av målen, säger Sven-Olof Möller.

Idag bjuder Sida in civilsamhällesorganisationer, regeringsrepresentanter, myndigheter och universitet till en heldag med föreläsningar om Agenda 2030.

Läs mer om målen här:

Globala målen

Globala mål för hållbar utveckling