“Vi har fått ett kvitto på att PMU:s förändringsarbete gett resultat”

Under hösten har en extern granskning av PMU genomförts, för att säkerställa att Sida har en korrekt och uppdaterad bild av dess verksamhet. Detta efter att PMU starkt ifrågasatt Sidas grund för att säga upp ramavtalet.

– Nu när slutrapporten är klar visar den att vi och våra partner gör ett bra arbete, även om det givetvis finns områden vi behöver jobba vidare med säger Niclas Lindgren, direktor på PMU.

För att åtgärda de brister som framkom i en systemrevision 2010, har PMU de senaste åren gjort omfattande förändringar. Trots detta hävdade Sida, som grund för sitt beslut i april, att det fanns brister i den interna kontrollen och styrningen och ett svagt genomslag av olika policys. Det rättighetsbaserade perspektivet sades heller inte ta sig tillräckligt uttryck i PMU:s sätt att arbeta. Framför allt gällde detta på strukturell nivå. Sida ville också få förtydligat vilken roll svenska församlingar har i verksamheten.

– Vi kände inte igen oss i den bild som framfördes av vårt arbete, och det gjorde inte heller vår revisionsbyrå PWC, som menade att förbättringarna som gjorts sedan 2010 är större än vad som framgick. Även från myndigheter och samarbetspartner i fält strömmade det in brev där de intygade den betydelse arbetet runtom i världen har ända upp på högsta politiska nivå, säger Niclas Lindgren.

I den nya granskningen har konsulter följt upp vilket genomslag och vilka effekter åtgärderna efter 2010 haft i alla led av verksamheten. Man har besökt samarbetspartners i Egypten och Kenya, samt gjort intervjuer med såväl ledning och personal på Pingst och PMU som representanter för svenska församlingar. De områden som granskats är avtalsrevision, internkontrollplan, kompetens, relationer/ansvarsfördelning och kapacitet, samt resultat och relevans.

Konsulterna skriver i sin slutrapport bland annat: “Avtalsrevisionen bedöms vara relevant och ändamålsenlig och med ledning av de stickprov som har gjorts kan förväntas ge en god bild av den granskade organisationens förmåga att leva upp till de krav som ställs.” De menar dock att det behövs bättre instrument för att mäta nyanser och genomslag. De skriver också att den riskanalys som finns inom PMU:s internkontrollplan, “är ett bra angreppssätt för att identifiera hot och möjligheter både internt och externt.”

Det framgår att de policys och riktlinjer som finns för arbetet är väl förankrade hos både partner och svenska församlingar och det rättighetsbaserade arbetssättet är tydligt även hos samarbetspartner. “Jämställdhet och likabehandling av män och kvinnor anses vara odiskutabel norm hos de besökta partners,” skriver konsulterna men menar att representationen av kvinnor behöver stärkas i ledningsskikten.

I rapporten framhålls att PMU utvecklat verktyg för analys och lärande och att indikatorerna för att mäta resultat och rapportera enligt dem förstärkts markant. Det framgår att församlingar har en tydlig roll som dialogpartners i strategiska beslut, men att de inte deltar i själva projektimplementeringen. Där är det PMU som står för kvalitetssäkring och kontroll. Det framgår också att PMU tagit fram en utbildningsplan för församlingarna, där rättighetsbaserat arbetssätt, kapacitetsutveckling och påverkansarbete ingår.

“Sammantaget kan vi konstatera att det finns flera angreppssätt med vilka PMU samverkar med församlingarna som skapar förutsättningar för att de verksamma personerna får relevant utbildning” skriver de, men anser att PMU bör arbeta mer systematiskt med utbildning.

Niclas Lindgren är nöjd med hur granskningen har genomförts:
– Den metod som använts håller en mycket hög nivå och vi tar med oss de rekommendationer som vi fått i vårt fortsatta förändringsarbete. Än så länge är det för tidigt att säga vad granskningen kommer att leda till, men en fortsatt dialog förs med Sida utifrån de slutsatser som kommit fram.