• Filtrera
Barns rättigheter i Kenya

Barns rättigheter i Kenya

I det kenyanska samhället finns väldigt få system för att skydda barn mot olika typer av övergrepp och system för att anmäla övergrepp är bristfälliga. Projektet fokuserar på att lyfta fram barns rättigheter i samhället och minska deras utsatthet. FPFK jobbar med att öka kunskap, bygga nätverk och utkräva ansvar. FPFK kommer i sin organisations nätverk etablera Helpdesks, vilkas uppgift är att ge stöd samt hjälpa barn och familjer som utsatts för övergrepp att kunna fullfölja sin anmälan hos myndigheterna. Projektet kommer också verka för att myndigheter hanterar anmälningar om övergrepp korrekt. Projektet kommer genom utbildning bidra till ökad kunskap hos såväl rättighetsbärare som skyldighetsbärare.
Projekt: 20311061 Huvudområde: Barns rättigheter Geografiskt område: Nairobi, Nakuru, Kisumu, Kericho, Kenya. Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya, Nairobi Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson  
Läs mer
Sexuell och reproduktiv hälsa för ungdomar

Sexuell och reproduktiv hälsa för ungdomar

Ungdomar är särskilt utsatta för HIV och andra könssjukdomar i Benin, då de saknar kunskap om hur dessa sjukdomar smittar och hur de kan behandlas. Tillgången till pålitlig information är dålig, och dialogen mellan föräldrar och barn kring dessa ämnen är mycket svag. Projektet arbetar med att informera och utbilda ungdomar som i sin tur kan föra kunskaperna vidare. Man arbetar också med föräldrar för att förbättra dialogen inom familjen och bryta det tabu som finns kring frågor om sexualitet.
Projekt: 12215001 Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Vekky, Akassato, Zinvié, Sô-Ava (Benin) Samarbetspartner: BUPDOS (Bureau des Projets de Développement et des Œuvres Sociales) Finansiär: Sida Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Utbildning för barn och familjer

Utbildning för barn och familjer

Projektets målsättning är att stärka barns rätt till utbildning, hälsa och att uttrycka sin åsikt. Detta görs genom att stärka lärarnas kapacitet att ge undervisning av hög kvalitet, genom att stärka lärares och föräldrars kunskap om barns rättigheter, och genom att medvetandegöra elever om deras rättigheter, särskilt rätten till utbildning. Föräldrar får också verktyg att genomföra påverkansaktioner för att myndigheterna ska ta sitt ansvar när det gäller alla barns rätt till utbildning.
Projekt: 12215021 Huvudområde: Utbildning Geografiskt område: Comé, Bopa (Benin) Samarbetspartner: BUPDOS (Bureau des Projets de Développement et des Œuvres Sociales) Finansiär: Sida Handläggare: Eva Skog  
Läs mer
Landsbygdsutveckling med fokus på jämställdhet

Landsbygdsutveckling med fokus på jämställdhet

Även om det pratas alltmer om jämställdhet i Benin har de flesta kvinnor begränsad möjlighet att delta i beslutsfattande, både i familjen och i samhället. Kvinnor och flickor har också sämre tillgång än män och pojkar till utbildning och ekonomiska resurser. Genom alfabetiseringsundervisning och kurser i ekonomi och företagande, stöd till inkomstgenererande aktiviteter och främjande av dialog mellan män och kvinnor arbetar projektet för att stärka kvinnors möjligheter att aktivt vara med och bidra till positiv utveckling – både för sina egna familjer och för samhället i stort.
Projekt: 12215011 Huvudområde: jämställdhet, försörjning Geografiskt område: Comé, Houéyogbé (Benin) Samarbetspartner: BUPDOS (Bureau des Projets de Développement et des Œuvres Sociales) Finansiär: Sida Handläggare: Eva Skog
Läs mer
Zimbabwe: Kampen mot hungern

Zimbabwe: Kampen mot hungern

- Allt tyder på att vi snart kommer drabbas av torka. Fembarnsmamman Priscilla Bongos rop på hjälp kom redan tidigt i våras (februari 2016). Under hela våren har det sedan rapporterats om hur El Niño orsakat en förödande torka på flera håll i Afrika. Zimbabwe väntades nå sin värsta period under juli månad. Priscilla är en av de kvinnor som är med i PMU:s försörjningsprojekt i Zimbabwe och som var med i 2016 års sommarkampanj "Hunger". Området där Priscilla och hennes barn bor är hårt utsatt av torkan och bristen på mat och vatten stor. PMU gör i samarbete med lokala partnern Assemblies of God en insats för att rädda barn och familjer i de utsatta områdena från undernäring och svält. Majsgröt, kött och bönor är exempel på mat som distribueras till barnen. I detta projekt kommer 1 529 människor att få mat för överlevnad. Målet med insatsen är friska barn som kan gå i skolan och medverka i undervisningen, samt att säkra mattillgången för de aktuella hushållen i sju månader så att de sedan orka sörja för mat för familjen.
Projekt: 33716001 (Food Relief Project) Samarbetspartner på plats: AOGZ Finansiärer: Pingst Int. Handläggare: Jessica Hedman
Läs mer
Burkina Faso: Nöd lindras efter skyfall

Burkina Faso: Nöd lindras efter skyfall

Den 20 juli 2016 drabbades huvudstaden Ouagadougou i Burkina Faso av skyfallsliknande regn och översvämningar uppstod i området med omfattande skadegörelse på hus, förlust av liv , förlust av ägodelar, husdjur och magasinerad skörd . Översvämningarna tvingade hela familjer att bli inhysta i skolor under svåra förhållanden: Brist på mat, vatten och kläder, liten tillgång till toaletter och tvättmöjligheter och brist på enskildhet med uppkomna konflikter som följd. PMU:s partner i Burkina Faso (EADBT-AMI) anhåller om humanitär hjälp och erhöll 70 000:- från PMUs egna medel samt 30 000:- från Södertälje pingstförsamling. Målet är att ge en lindring till drabbade i området  gällande livsmedel, sovmattor och filtar till 142 drabbade och speciellt utsatta  hushåll i Ouagadougou och omkringliggande byar.
Projekt: 13416001 Målgrupp: 142 särskilt utsatta hushåll i Ouagadougou och omkringliggande byar Samarbetspartner på plats: EADBT-AMI Finansiärer: PMU (egna insamlade medel) och Södertälje pingstförsamling Budget: 100 000 SEK Handläggare: Jessica Hedman
Läs mer
Sydsudan: Flyr från stridigheter till kyrkorna

Sydsudan: Flyr från stridigheter till kyrkorna

Stridigheter bröt ut i Sydsudans huvudstad Juba onsdagen den 6:e juni. Omkring 36 000 människor har flytt sina hem och tagit tillflykt till kyrkor, närliggande områden och FN-baser.  SPC, Sudan Pentecostal Church, stöttas med pengar för matinköp till de som flytt till SPC:s kyrkor. Utdelning av andra essentiella nödvändigheter såsom medicin med mera kan bli aktuellt.
Projekt: 29616021 Samarbetspartner i Sydsudan: Sudan Pentecostal Church Juba (SPC) Finansiärer: PMU (egna insamlade medel) och Jönköping Pingst Budget: 100 000 kr, varav Jönköping Pingst finansierar halva insatsenom 50 000 SEK Handläggare: Jessica Hedman
Läs mer
Överlevarna får vård på Panzisjukhuset

Överlevarna får vård på Panzisjukhuset

– Om vi inte hade tagits om hand här, så skulle kvinnorna från min hemby vara utplånade. Tack vare doktor Mukwege och personalen på Panzi får vi vård och vår situation förbättras, säger Sara. Hon är en av de kvinnor som drabbats av det sexuella våldet i DR Kongo, som en konsekvens av konflikten som råder i landet. Före konflikten hade Saras familj ett lugnt liv med mat på bordet. Nu kan befolkningen varken odla eller få tag i vatten. Saras make och son dödades och sju av hennes barn flydde. – Jag vet inte var de är idag. Jag har bara ett barn kvar hos mig. Saknaden och oron plågar henne ständigt. Sara själv blev våldtagen och blev sjuk. En dag hörde hon talas om Panzisjukhuset som tog emot kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld och lyckades ta sig dit. En annan som vårdats på Panzisjukhuset är Faida. Hon blev våldtagen av några rebellsoldater när hon var tre år gammal. – Jag såg hur de våldtog mitt barn, detta barn, säger Marie-Louise och pekar på Faida som sitter vid väggen en bit ifrån henne. – Jag identifierar varje våldtagen kvinna med min egen fru. Varje våldtagen mor, med min egen mor. Och varje våldtaget barn med mina egna barn. (Denis Mukwege, chefsläkare och grundare av Panzisjukhuset) Det kongolesiska samhället är skakat i grunden efter 20 år av brutala övergrepp. Allt fler våldtagna kvinnor och barn söker sig till Panzisjukhuset. Stora insatser krävs för att kunna ge överlevare av det sexuella våldet vård. Vården innebär medicinsk och psykosocial vård samt juridisk information och stöd. Projektmålet är att ge kvalificerad vård till kvinnor och barn, samt att arbeta med påverkan och förändring till ökad tillgång på sjukvård samt rättvisa. 23 757 patienter har fått vård efter sexuellt våld på Panzisjukhuset mellan sep 1999 och juni 2015.
Projekt: 14520031 (SSV-projektet) Huvudområde: Hälsa Geografiskt område: Projektets upptagningsområde av patienter utgörs främst av de två Kivuprovinserna i DR Kongo med fokus på Panziområdet, Bukavu, Syd-Kivu. Finansiär: Pingst Int. Samarbetspartner: Bucop (Cepac) Huvudområde: Hälsa Handläggare: Therese Svensson
Läs mer
Unga finner hopp i hopplösheten

Unga finner hopp i hopplösheten

Många ungdomar i Palestina ser ingen framtid och känner sig hopplösa inför situationen i landet. Att vara fast i ett samhälle man inte vill leva i och ständigt längta någon annanstans med vetskapen att det med största sannolik inte kommer bli så, släcker livsgnistan hos många ungdomar. Samhället är väldigt hierarkiskt och barn, unga och kvinnor har lite att säga till om. Att ge ungdomarna i området självförtroendet att försöka påverka det samhälle de lever i, i en riktning som de vill, är målet i detta projekt. De ska få utveckla sin förmåga att motivera det palestinska samhället att utvecklas genom ökad acceptans och förståelse och genom att se det gemensammas bästa. De lokala auktoriteterna ska få mer tillit till ungdomarnas kapacitet att vilja förbättra sina samhällen och ge dem möjlighet och förtroende att vara mer aktiva medborgare. En ungdomsakademi startas där målet är att 150 ungdomar, både kristna och muslimer, får lära sig om mänskliga rättigheter och civilengagemang och driva en sakfråga för att praktiskt kunna förändra sin egen och samhällets situation till det bättre.
Projekt: 33315021 Huvudområde: Demokrati (ungdomar, Västbanken) Geografiskt område: Västbanken, Palestina. Finansiär: Sida stöttar detta projekt vilket innebär att varje krona tiodubblas. Målgrupp: Unga kvinnor och män, skyldighetsbärare, till exempel lärare, myndighetspersoner, politiker och lokala organisationer. Handläggare: Hanna Toorell.
Läs mer
Fatimetou fann en väg ut ur fattigdom

Fatimetou fann en väg ut ur fattigdom

Fattigdomen är den största utmaningen i Mauretanien. Före detta slavar, kvinnor, föräldralösa barn, bönder och boskapsuppfödare är några grupper som är mer utsatta än andra. I Mauretanien livnär sig många på jordbruk, men landet består till stor del av sandöken och drabbas ofta av långa torrperioder vilket gör det sårbart och svårt att odla och bruka jorden. Många försöker därför hitta ett alternativt sätt att livnära sig på. En del i det Sida-stödda projektet erbjuder mikrokrediter för att ge möjlighet till dessa utsatta grupper att få en inkomst. - Vi levde under svåra förhållanden och hade få möjligheter, men vi startade ett litet företag helt med egna pengar. När vi inte hade tillräckligt med resurser för att fortsätta med verksamheten, kom några från en organisation och började diskutera möjligheter med oss, berättar Fatimetou. Fatimetou bor i en fattig by utmed Mauretaniens kust. Hon och 25 andra kvinnor hade bestämt sig för att gå samman och skapa ett kooperativ som gick ut på att handla och sälja fisk. I och med mikrolånet kunde den annars så hårt ansträngda verksamheten börja generera pengar. - Vi kunde öppna två nya affärer, en på den lokala marknaden och en vid den centrala fiskmarknaden. Vi torkade fisk vi inte kunde sälja  och sålde den vid ett senare tillfälle. Vi kunde börja betala tillbaka på lånet och även få ut lite pengar. Nu kan vi hjälpa våra familjer att köpa mat. Vi känner oss glada och har blivit en viktig del i att lösa problemen för våra familjer. Förutom att ge kvinnorna möjlighet att själva utöka företaget, erbjöds de en plats på en alfabetiseringskurs. Nu kan de läsa, skriva och räkna. Genom att möjliggöra för människor som lever i fattigdom att starta små affärsverksamheter bidrar vi till att minska de svåra ekonomiska förhållandena som många lever under. En bättre ekonomi leder inte bara till mat på bordet, utan även en möjlighet att låta sina barn gå i skolan, som i sin tur leder till större möjligheter att förändra sin egen livssituation.
Projekt: 23315001 Målgrupp: Män och kvinnor som lever i fattigdom på landsbygden och i städerna, lokalsamhällen med före detta slavar, småbönder och djurskötare. Huvudmål: Förbättra de socioekonomiska förhållandena för de mest utsatta grupperna, minska socialt utanförskap, samt underlätta tillgång till mikrokrediter och utveckla inkomstgenererande aktiviteter. Finansiär: Projektet finansieras av Sida vilket innebär att varje insamlad krona tiodubblas. Handläggare: Hanna Toorell
Läs mer
Byutveckling för karmarongfolket i Mugu

Byutveckling för karmarongfolket i Mugu

Mugu med sina 55 000 invånare är ett av de minst utvecklade distrikten i Nepal. Det ligger avlägset, arbetslösheten är hög, jordbruks- och djurhållningsmetoderna är dåliga och andelen läskunniga är låg. PMU:s lokala samarbetspartner jobbar för att möta de mest grundläggande behoven hos befolkningen. Familjer där någon har ett funktionshinder får försörjningsmöjligheter och flera barnklubbar har grundats där barnen aktivt bidragit till samhällsutvecklingen genom att reparera ett dricksvattensystem. Det viktiga arbetet fortsätter för minoritetsfolket karmarong - din gåva behövs!
Projekt: 24815021 Byutveckling Mugu (Nepal) Geografiskt område: Tre byområden (Mangri, Pulu och Kimri) befolkade med minoritetsfolket Karmarong som ligger i Karnali zone, Karen-bältet i Mugu-distriktet i Nepal. Finansiär: Arbetet bedrivs i samarbete med Sida, vilket innebär att varje krona tiodubblas. Samarbetspartner i fält: United Mission to Nepal Kathmandu Handläggare: Anna Maria Drew
Läs mer
Parlamentariker utbildas i god samhällsstyrning

Parlamentariker utbildas i god samhällsstyrning

Etiopien är ett land som kantas av problem med fattigdom, korruption och dåligt styre. PMU har en unik ingång att vara med och bidra till förändring genom sitt samarbete med Etiopiska evangeliska alliansen (ECFE) som undervisar 121 av landets parlamentariker genom kristna riksdagsgrupper om god samhällsstyrning och anti-korruption utifrån bibliska principer. ECFE har ett stort nätverk bland kyrkor runtom i landet och utöver arbetet med parlamentarikerna, så undervisar man också församlingsledare, universitetslektorer och banktjänstemän i kyrkorna, kring samma tema. Genom ditt bidrag kan fler få kunskap om hur man styr ett samhälle på ett gott sätt.
Projekt: 15615061 Huvudområde: Demokrati Geografiskt område: Hawassa, Oromia och delar av Ethio Somali-regionen, Afar och Gambella (Etiopien) Samarbetspartner: ECFE, Etiopiska evangeliska alliansen Finansiär: Projektet drivs i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Jason Vogt
Läs mer