Kenya

I Kenya samarbetar PMU med pingströrelsen FPC. FPC har samhällets mest utsatta grupper i fokus för sitt arbete, exempelvis gatubarn, föräldralösa barn, kvinnor som är utsatta för sexuellt våld eller annan utsatthet. FPC jobbar med att bygga kunskap om rättigheter och genom påverkan förbättra system och strukturer i samhället. Ett jämställt och starkt civilsamhälle och ansvarstagande av statliga myndigheter är tydliga mål för arbetet. FPC jobbar också med att utveckla en fredlig kultur i de områden i Kenya som har varit drabbade av etniska och kulturella konflikter.

Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!

PMU är en del av pingströrelsen – en starkt växande kyrklig folkrörelse som finns över hela världen.
Unga och gamla, församlingar, företag och föreningar krokar arm med våra många
samarbetspartners över världen för att skapa bestående förändring.
Vi vill utmana dig att vara med. Så vi kan förändra världen, tillsammans!
Andreas Alexandersson handlägger våra projekt i Kenya.

För kontaktinformation, se här.

 
 
 
 

Exempel på projekt

Flickor får rätt att slippa könsstympning

Flickor får rätt att slippa könsstympning

På landsbygden i Kenya är traditionell könsstympning av flickor fortfarande utbrett. Det leder till ett ofta livslångt lidande för flickorna och är en grov kränkning av deras rättigheter. Genom projektet kommer man att minska könsstympningen i området genom att arbeta för att ändra attityder och öka kunskaper kring könsstympning på ett kulturellt anpassat och hållbart sätt. Påverkansarbetet, som riktas till traditionella ledare, föräldrar, män/pojkar och även till flickorna själva, kompletteras av att man bl a stärker flickors rätt till utbildning och försörjning.
Projekt: 20320021 Huvudområde: Könsstympning Geografiskt område: Olgulului i Kajiado South County, Kenya Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya, Nairobi Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Barns rättigheter i Kenya

Barns rättigheter i Kenya

I det kenyanska samhället finns väldigt få system för att skydda barn mot olika typer av övergrepp och system för att anmäla övergrepp är bristfälliga. Projektet fokuserar på att lyfta fram barns rättigheter i samhället och minska deras utsatthet. FPFK jobbar med att öka kunskap, bygga nätverk och utkräva ansvar. FPFK kommer i sin organisations nätverk etablera Helpdesks, vilkas uppgift är att ge stöd samt hjälpa barn och familjer som utsatts för övergrepp att kunna fullfölja sin anmälan hos myndigheterna. Projektet kommer också verka för att myndigheter hanterar anmälningar om övergrepp korrekt. Projektet kommer genom utbildning bidra till ökad kunskap hos såväl rättighetsbärare som skyldighetsbärare.
Projekt: 20311061 Huvudområde: Barns rättigheter Geografiskt område: Nairobi, Nakuru, Kisumu, Kericho, Kenya. Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya, Nairobi Finansiär: Sida Handläggare: Andreas Alexandersson  
Läs mer
Gemensamma krafttag för miljön i Nandi Hills

Gemensamma krafttag för miljön i Nandi Hills

Nandi Hills i Kenya är särskilt utsatt för störtfloder och avskogning till följd av både klimatförändringar och mänsklig påverkan. Genom att öka användningen av system som tar tillvara på regnvatten, plantera träd, introducera hållbarare alternativ till eldning med kol, lära sig om sophantering och samarbeta med myndigheter, är målet med projektet ett förstärkt och utbildat civilsamhälle som kan möta olika regionala miljöutmaningar. Målet är också att människorna i regionen får en större förståelse för sitt eget ansvar och för de miljöinsatser som myndigheterna gör. – Sedan projektet startade har vi sett hur befolkningens inställning gradvis förändrats. Många brydde sig inte om miljön för att de inte hade kunskapen. Nu ser man en motivation att förändra som kommer inifrån och vi börjar kunna jobba tillsammans för att öka antalet träd i regionen och bevara miljön. (Mr Andrew Omam, Kenya Forest Officer)
Projekt: 20311051 Huvudområde: Hållbar miljö och miljöskydd Geografiskt område: Nandis sluttningar - Meteitei, Mbogo valley, Thessalia och Tamu. Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya (FPFK) Finansiär: Projektet finansieras helt av egna insamlade medel till PMU. Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer
Kvinnor i fronten för fred i norra Kenya

Kvinnor i fronten för fred i norra Kenya

I norra Kenya lever de boskapsskötande folkgrupperna Turkana och Pokot. Bristen på vatten och föda är tidvis stor och många lever under svåra förhållanden. Kampen för överlevnad har resulterat i en väpnad konflikt om boskapen. ”Majoriteten av oss är änkor eller har förlorat våra söner till den här konflikten”, säger Mama Rahab. Hon är medlem i en fredsbyggande kommitté, som organiseras av PMU:s partner i fält, i ett försök att öka dialogen och förståelsen mellan de två stammarna och dämpa konflikten som slår hårdast mot kvinnorna och barnen. Vägen ur striderna ligger bland annat i ett intensivt fredsbyggande arbete och i att hitta alternativa försörjningsmöjligheter för att minska konkurrensen om boskapen. Mama Rahab är optimistisk inför framtiden. ”Länge var det bara männen som var med på mötena och om en kvinna kom fick hon inte lov att tala öppet eller ha en åsikt.” Men i det här projektet känner Mama Rahab att kvinnorna är med i fronten för det fredsbyggande arbetet. ”Vi som kvinnor har en roll att spela för att få slut på konflikten och vi tackar Gud att vi uppskattas för vår medverkan.”
Projekt: 20315021 Huvudområde: Fred Geografiskt område: Turkana South - Turkana County    Kainuk, Kakong, KalemngorokKatilu, Lokichar, Kaptir - Sigor- West Pokot County    Marich, Runo, Masol, Turkwel, Orwa, Seremach Samarbetspartner: Free Pentecostal Fellowship of Kenya (FPFK) Finansiär: Projektet finansieras i samarbete med Sida vilket innebär att varje krona tiodubblas Handläggare: Andreas Alexandersson
Läs mer