PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, är en av Sveriges större biståndsorganisationer.
Utöver det direkta arbetet med utvecklingsprojekt och humanitära insatser, arbetar vi med påverkansarbete, kommunikations- och insamlingsarbete och second hand-butiker i Sverige.
Här kan läsa mer om vilka vi är, hur vi kvalitetssäkrar arbetet och hitta dokument om verksamheten.

PMU är de svenska pingstförsamlingarnas biståndsorganisation, med uppdrag att leda och utveckla det gemensamma biståndsarbetet. Tillsammans – med dig,  med svenska församlingar, lokala samarbetspartner runt om i världen och andra biståndsorganisationer –  vill vi bekämpa fattigdom i alla dess former genom att samverka med människor i utsatthet. Detta gör vi både genom långsiktiga utvecklingsprojekt och humanitära insatser. Uppdraget är också att för denna verksamhet generera resurser och fördjupa engagemanget för rättvisa och upprättelse. Nyckelord i arbetet är respekt, öppenhet, kvalitet och engagemang.
PMU:s arbete finansieras bland annat genom Sida, Radiohjälpen, Echo/EU samt med hjälp av insamlade medel. Under 2020 samlades 41,1 miljoner kronor in, framför allt via privatpersoner, PMU:s second hand-butiker och församlingar.
PMU bildades 1965 och arbetar idag med ungefär 172 projekt i cirka 27 olika länder. Genom detta är PMU en av Sveriges större bistånds- och rättighetsorganisationer, med en bred folkrörelseförankring i omkring 440 församlingar, 87 000 medlemmar och ett 60-tal second hand-butiker. Internationellt relaterar vi framför allt till kyrkor och organisationer inom den karismatiska rörelsen, som globalt beräknas ha ca 700 miljoner medlemmar. Våra samarbetspartners representerar i dag tiotals miljoner människor. Samarbetspartnernas lokala närvaro och kunskap om lokala förutsättningar och behov är oerhört värdefullt i vårt arbete. Kyrkan i samarbetsländerna har ofta en central roll i arbetet för utveckling och rättvisa, i storstaden och på landsbygden.
Under 2015 etablerade PMU flera regionala fältkontor. Etablerandet av fältkontor innebär ett förändrat arbetssätt i projektsamarbetet, där ansvar för projektadministrationen successivt kommer att flyttas ut till kontoren.
PMU:s värdegrund utgår från vår tro på att världen är skapad av Gud och att alla människor är Guds skapelse, vilket ger dem samma okränkbara värde. Kyrkan har ett ansvar att vara en förebild i att bygga ett gott samhälle där alla behandlas lika och där strävan är att ekonomiska resurser ska fördelas rättvist. Människans behov är både materiella och existentiella. Fattigdom och förtryck kan ses ur ett andligt, kulturellt, socialt och materiellt perspektiv, och arbetet med en positiv samhällsförändring måste därför omfatta alla dessa områden. PMU vill arbeta för enhet, bejaka mångfald och se allas förmågor som en resurs.
PMU arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla system för intern styrning och kontroll. Vi är medlemmar i CHS Alliance, Core Humanitarian Standards International, för ökad ansvarighet och kvalitet inom biståndet. Ett ramverk för ansvarighet gentemot organisationens intressenter, med rättighetsbärarna i fokus har utarbetats, liksom ett klagomålshanteringssystem. PMU är också medlem i GIVA, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, vars uppgift är att verka för ett gynnsamt klimat i Sverige för frivilligarbete och för insamling hos allmänheten, och arbetar enligt GIVA:s kvalitetskod. Nedan återfinns dokument och information som enligt kvalitetskoden ska finnas redovisad på webben för ökad transparens och tillgänglighet. PMU följer de direktiv och riktlinjer som satts upp av Svensk insamlingskontroll, Sida, Echo samt övriga samarbetsorganisationer. PMU har 90-konto (90 00 50-6). Verksamheten granskas av auktoriserad revisor.
PMU är avdelningen för internationell utvecklingsverksamhet och humanitärt arbete inom den juridiska personen Pingst – fria församlingar i samverkan. Styrelsen för Pingst är förtroendevald och arbetar på ideell basis utan ersättning. Pingst leds operativt av direktor Madeleine Hansson. Läs mer om Pingsts styrelse här. För en fullständig ekonomisk redovisning angående PMU:s verksamhet se Pingsts årsredovisning. PMU leds av direktor Niclas Lindgren. Ordförande i Internationella styrgruppen inom Pingst är Stefan Claar. Även den Internationella styrgruppen arbetar på ideell basis utan ersättning.
FRED, DEMOKRATI OCH JÄMSTÄLLDHET I FOKUS
PMU:s kompass mot 2020 visar vägen för vad PMU:s lokala samarbetspartner ska ge extra utrymme till under de kommande fem åren. Fred, demokrati och jämställdhet står i fokus.
PMU har under året arbetat fram ”Kompass mot 2020” som är en ny strategi för de tematiska områden som man vill att lokala partners ska prioritera och lyfta 2016-2020, för att möta utmaningar i de kontexter där partners verkar. Fokus för fem år framöver är demokrati, där framför allt fredsfrågan står i fokus, jämställdhet och kvinnors involvering
TROSBASERAD AKTÖR
PMU vill också fördjupa samtalet kring vad det innebär att vara en trosbaserad och kyrklig biståndsaktör, och vilken roll religion och tro spelar i förändringsprocesser.
När strategin arbetats fram har man utgått från den potential som redan finns inom PMU:s nätverk, men också utifrån önskemål från partners.
AGENDA 2030
Kompassen exkluderar inte övriga långsiktiga insatser som hälsa, utbildning, försörjning, miljö och lokal partners kapacitet, men extra fokus kommer alltså att läggas på att lyfta fred, demokrati och jämställdhet. PMU vill genom strategin vara med och bidra till att uppfylla FN:s globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030.
DOKUMENT
Kompass mot 2020